ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ НАВИЧОК ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Людмила Олександрівна Береза

Abstract


Розглянуто процес навчання української мови як іноземної з огляду на інтерференційні міжмовні й внутрішньомовні впливи. Досліджено питання мовної, міжмовної й внутрішньомовної інтерференції. Здійснено класифікацію найбільш типових помилок, що трапляються у процесі опанування української мови іноземними студентами. На основі проведеного дослідження найтиповіших помилок в українському мовленні іноземних студентів визначено основні види мовної інтерференції. З’ясовано причини виникнення мовної інтерференції. Здійснено порівняння звукових систем української й арабської мов, яке підтверджує порушення реалізації українських фонем арабськими студентами у процесі сприйняття й відтворення мовлення.


Keywords


міжкультурна комунікація; мовна інтерференція; міжмовна інтерференція; внутрішньомовна інтерференція; українська мова як іноземна; постановка звуків; мовні помилки; мовленнєві навички.

References


Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва : ИКАР, 2009. – 448 с.

Акопян Ю. А. Лексико-семантические особенности австралийского варианта английского языка (на материале австралийской поэзии) : дисс. … канд. филол. наук : 10. 02. 04 / Юлия Александровна Акопян. – Москва, 2003. – 141 с.

Башмакова И. С. К вопросу о формировании умений профессионального общения у студентов неязыковых вузов / И. С. Башмакова // Вестник МГЛУ. – Вып. 477. – Москва, 2003. – С. 44–46.

Василенко Н. В. Формування орфоепічних умінь і навичок з української мови в арабськомовних студентів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) / Ніна Василівна Василенко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 22 с.

Замкова О. Комунікативні вправи до читання художніх іншомовних текстів / О. Замкова, Т. Ткаченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць, вип. LII, частина II. – Слов’янськ, 2010. – С. 212–217.

Костомаров В. Г. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам / В. Г. Костомаров, О. Д. Митрофанова. – Москва : Русский язык, 1988. – 160 с.

Леонтьев А. А. Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания / А. А. Леонтьев // Вопросы порождения речи и обучение языку. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1967. – С. 6–16.

Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии / А. А. Леонтьев. – Москва ; Воронеж, 2001.

Матухин Д. Л. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку студентов нелингвистических специальностей [Электронный ресурс] / Д. Л. Матухин. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/n/professionalno-orientirovannoe-obuchenie-inostrannomu-yazyku-studentov-nelingvisticheskih-spetsialnostey.

Москаленко В. В. Соціальна психологія : підруч. [вид. 2-ге, виправлене та доповнене] / В. В. Москаленко. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Розанова С. П. Динамика внутриязыковой лексической интерференции и ее нейтрализация / С. П. Розанова // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия : Вопросы образования : языки и специальность. – Москва, 2009. – № 1. – С. 67–73.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size