ВИЩА МЕДСЕСТРИНСЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Тетяна Іванівна КИР'ЯН

Abstract


У статті аналізується процес розвитку вищої медсестринської освіти в Україні. Охоплено період ХХ- початку ХХІ століть. Особлива увага приділена докорінним змінам в організації та змісті освітнього процесу в медсестринстві в кінці ХХ– на початку ХХІ століть, коли відбувся перехід до підготовки медичних сестер у закладах вищої освіти. У статті розглянуто освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців відповідного профілю. Аналізується зміст освіти медичних сестер, який визначається системою компетенцій. Зазначається, що ці компетенції можна поділити на фахові і особистісні. До фахових належать знання з медичних і фундаментальних дисциплін, уміння оперувати різноманітними медичними технічними засобами, зокрема комп’ютерною технікою. До особистісних компетенцій віднесено знання і вміння з психології та педагогіки, комунікативні навички, етичні принципи й підходи. Зазначається, що процес навчання медичних сестер на новому етапі розвитку містить все більше інноваційних педагогічних технологій. Робиться висновок, що вища освіта в галузі медсестринства в Україні на початку ХХІ століття загалом вийшла на якісно новий рівень.

Keywords


вища медична освіта України; медсестринство; освітній процес в медсестринстві; фахові компетенції медсестри; особистісні компетенції медсестри; нові педагогічні технології; ХХ – початок ХХІ ст.

References


Маркович О.В. Формування професійних умінь майбутніх медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 20 с.

Радзієвська І.В. Формування професійної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення фахових дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2011. 20 с.

Махновська І.Р. Професійна підготовка магістрів сестринської справи в умовах ступеневої освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2013. Вип. 1. С. 183–186.

Борисюк Л.О. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи у процесі вивчення хіміко-біологічних дисциплін: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2016. 20 с.

Попіль М.І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07. Івано-Франківськ, 2009. 20 с.

Семеног О., Кравченко О. Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. 304 с.

Данюк М.І. Формування професійно значущих якостей майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи в процесі фахової підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2016. 19 c.

Шатило В.Й., Гордійчук С.В., Махновська І.Р., Васьков К.С., Гречко В.А., Поплавська С. Д., Свиридюк В.В., Свиридюк В.З. Медсестринство в Україні: історіогенез, проблеми і перспективи. Магістр медсестринства. 2016. № 1. С. 6–31.

Наказ МОЗ України №585 «Про затвердження Програми розвитку медсестринства України на 2005 – 2010 рр.» URL: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4423

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників системи охорони здоров'я. URL: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=4233

Матузаєва Н. О. Психологічні та етико-деонтологічні аспекти підготовки медичної сестри до спілкування з пацієнтом. Магістр медсестринства. 2015. № 2. С. 34–40.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size