МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Олена Валеріївна МАТВІЄНКО, Тетяна Володимирівна КАЛУГІНА

Abstract


Розглянуто проблему готовності викладачів іноземної мови до професійного саморозвитку; виокремлено методологічні підходи до визначення поняття «професійний саморозвиток»; окреслені шляхи підготовки та вдосконалення професійної майстерності викладача іноземної мови, які знаходяться у площині пріоритетних завдань освітньої політики.

Keywords


професійний саморозвиток; викладач іноземної мови; професійно-педагогічна компетентність; професійна майстерність

References


Кузікова С.Б. Саморозвиток особистості: суб’єктний підхід. Психологія особистості. 2013. № 1(4). URL: http://ps.pu.if.ua/2013_4/7Kuz.pdf.

Деркач А.А., Селезнева Е.В. Акмеологическая культура личности: содержание, закономерности, механизмы развития. М. :Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2006. 496 с.

Іонова О.М. Системний та синергетичний підходи. Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна монографія / за заг. ред. В. І. Лозової. Харків: Апостроф, 2012. С. 22–81.

Свещинська Н.В. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів засобами сучасної фортепіанної музики : автореф. … дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Кіровоград, 2005. 20 с.

Гаранина Ж.Г. Психологическая компетентность в структуре личностно-профессионального саморазвития специалистов социономической сферы: монография. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та 2013. 136 с.

Гомонюк О.М. Професійно-педагогічна культура педагога як необхідна умова його професійного саморозвитку. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. Київ-Вінниця: Планер, 2016. Вип. 47. С. 149–154.

Кон И.С. Психология ранней юности. М., 1989. 256 с.

Москальова Я.Ю. Проблема саморозвитку вчителя в зарубіжній педагогічній думці. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2014. № 5. С. 20–27.

Кудрявцев И.К., Лебедев С.А. Синергетика как парадигма нелинейности. Вопросы философии. 2002. № 12. С. 55–63.

Нікулочкіна О.В. Х’ютагогіка як учіння про самоосвіту: сучасні інформаційно-комунікаційні технології супроводу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 41. С. 231–236. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_33.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2        

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size