ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Олександр Іванович Безлюдний

Abstract


Систематизовано наукові підходи до тлумачення понять «інформатизація освіти» і «професіоналізм». З’ясовано, що поняття «професіоналізм» ототожнюється з різними його складниками: професійно важливі  якості та здібності педагога, його ціннісні орієнтації й прагнення, професійна компетентність педагога, його індивідуально-психологічні якості та характеристики. Виявлено, що в умовах глобалізації та інформатизації вищої освіти майбутні вчителі іноземних мов повинні володіти відповідними професійними компетенціями, у тому числі, інформaційно-комунікаційними; уміти здійснювати пошук і підбір додаткової інформації для навчання, застосовуючи мережу Інтернет; надавати освітню інформацію з застосуванням різних комп’ютерних засобів; брати участь у роботі мережевих об’єднань педагогів, Інтернет-конференціях із метою підвищення свого професіоналізму.

З’ясовано, що інформатизація вищої освіти надає нові можливості у вирішенні актуальних дидактичних завдань, у тому числі, підтримки студента в особистісно-професійному самовизначенні. Гуманістична цінність педагогічної підтримки полягає в її спрямованості на розвиток мотиваційно-смислової орієнтації майбутніх учителів іноземних мов та індивідуальний саморозвиток, що обумовлюють реалізацію особистісного потенціалу.


Keywords


професіоналізм; самовизначення; учитель; іноземна мова; інформатизація освіти; заклади вищої освіти; освітній процес; парадигма освіти.

References


Aбжaн Г. М. Профессионaлизм личности педaгогa кaк одно из условий совершенствовaния современной системы обрaзовaния / Г. М. Aбжaн, Г. Т. Aбилбaкиевa // Humanities and social sciences: problems and prospects in the context of globalization. Collection of Conference Papers of International Scientific Practical Conference (28.01.2015, the United Kingdom, London). – u-conferences. org / Centre for Scientific and Practical Studies, 2015. – P. 39–42.

Aнгеловский A. A. Профессионaлизм педaгогa кaк психолого-aкмеологическaя проблемa / A. A. Aнгеловский // Нaучное обеспечение системы повышения квaлификaции кaдров. – 2012. – № 1. – С. 12–16.

Воробьевa Е. И. Информaтизaция иноязычного обрaзовaния : основные нaпрaвления и перспективы : моногрaфия / Е. И. Воровьевa ; Поморский госудaрственный университет им. М. В. Ломоносовa. – Aрхaнгельск : Поморский университет, 2011. – 123 с.

Виноградова М. С. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності викладачів іноземних мов вищої школи [Електронний ресурс] / М. С. Виноградова. – Режим доступу : http://конференция.com.ua/files/image/konf%2012/doklad_12_5_30.pdf/.

Гриньова В. М. Професіоналізм і професійна підготовка як підґрунтя надійності професійної діяльності фахівця / В. М. Гриньова // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Півд. наук. центру АПН України. − 2009. – № 1–2. – С. 147–150.

Литвин А. Основні завдання інформатизації професійної освіти [Електронний ресурс] / А. Литвин, О. Литвин. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15869/1/166-Lytvyn-349-353.pdf.

Романишина О. Я. Формування інформаційної культури студентів коледжів технічного профілю : дис. … пед. наук : 13.00.04 / О. Я. Романишина ; Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 177 с.

Харитонова Н. В. Формування комунікативного компонента професійної компетентності засобами предмета «іноземна мова» у студентів немовних ВНЗ : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія навчання іноземним мовам у ВНЗ». − Новосибірськ, 1999. − С. 187–189.

Щербань І. Ю. Застосування елементів блендинг-освіти на заняттях з англійської мови зі студентами-магістрами : матеріали Міжнародної наукової конференції [«Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях : світовий контекст»], (м. Умань, 25–26 травня 2017 р.). – Умань, 2017.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size