ЄВРОПЕЙСЬКІ КОНЦЕПТИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Наталія Іванівна Мельник

Abstract


У здійсненому автором аналітично-компаративному дослідженні подано аналіз особливостей прояву європейських аспектів із захисту прав дітей у сучасному нормативно-правовому забезпеченні дошкільної освіти. Уточнено сутність поняття «європейський концепт правового виховання дітей дошкільного віку» у контексті наукових праць вітчизняних і європейських дослідників. Здійснено аналіз основоположних документів в європейському освітньому вимірі дошкільної сфери з питань захисту прав дітей. Установлено, що правовий захист дітей дошкільного віку в європейських країнах визначається ціннісною орієнтацією і екстраполюється на професійну підготовку педагогів дошкільної освіти. Визначено особливості актуалізації правового виховання дітей дошкільного віку в контексті вітчизняних нормативно-правових засад і концепції правового виховання дітей та молоді, а також визначено перспективні напрями подальшого розвитку правового виховання дітей дошкільного віку в Україні з урахуванням європейських концептів здійснення дошкільної освіти.


Keywords


концепт; правове виховання; діти; дошкільний вік; європейські цінності; дошкільна освіта; європейський вимір дошкільної освіти; нормативно-правове забезпечення.

References


Сухомлинський В. О. Формування комуністичних переконань молодого покоління : Вибр. тв.: у 5 т. / В. О. Сухомлинський. – Київ : Рад. школа, 1976. – Т 2. – 670 с.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину : Вибр. тв.: у 5 т. / В. О. Сухомлинський – Київ : Рад. школа, 1976. – Т 2. – 670 с.

Головченко В. Правове виховання учнівської молоді : питання методології та методики / В. Головченко. – Київ : Наук. думка, 1993. – 134 с.

Дронжек Н. В. Особливості правового виховання дітей старшого дошкільного віку на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти / Н. В. Дронжек //Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II(16), Issue: 33, 2014. – С. 46–48.

Лесько Н. В. Правове виховання дітей – важливий напрям профілактики правопорушень / Н. В. Лесько // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2014. – № 810. – С. 33–37.

Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підруч. / О. Ф. Скакун. – Харків : Консум, 2001. – 656 с.

Теорія держави і права (опорні конспекти) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / М. В. Кравчук. – Київ : Атіка, 2003. – 288 с.

Terminology of European Education and Training Policy : a selection of 100 key terms / CEDEFOP. European Centre for the Development of Vocational Training. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 246 p.

Словник української мови : в 11 томах. – Том 4, 1973. – Стор. 275.

Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А. П. Бабушкин. – Воронеж : Изд.-во Воронеж. гос. ун-та, 1996. – 104 с.

Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Гнозис, 2004. – 389 с.

Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини : юридичні документи. Рекомендація CM/Rec (2010)7, та пояснювальний меморандум. – European Wergeland Centre, 2016. – 34 c.

Мельник Н. І. Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи : теорія і практика : монографія / Н. І. Мельник. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 392 с.

Мельник Н. І. Цінності громадянської компетентності як базові у професійній підготовці майбутніх вихователів / Н. І. Мельник //Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – № 2, 2018. – С. 3–10.

Young children and their services: developing a European approach: Children in Europe Policy Paper: a Children in Europe Policy paper: (English version): [September 2008] / Bernard van Leer Foundation, Eurochild International Step by Step Association, EECERA Utdanningsforbundet. – [S. l.: Step by Step Association], 2008. – 11 p. – Retrieved from: http://www.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF /Archiv/children_in_europe.en.pdf.

Towards an EU strategy on the rights of the child: COM (2006) 367 final / Commission of the European Communities – [Brussels, 2006]. – // EUR-Lех. – Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52006DC0367

Efficiency and equity in european education and training systems: Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament: COM/2006/0481 final / Commission of the European Communities. – Brussels: [s. n.], 2006. – 11 p. – Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ

/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0481:FIN:EN:PDF.

Chapter of Fundemental rights of thr Euaropean Union: (2000/C 364/01) // [Official Journal of the European Communities. – 2000. – № 364]. – P. 1–22. – Retrieved from http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community: Conference of the Repreіentatives of the Governments of the Member States, Brussels, 3 December 2007: (OR. fr) CIG 14/07. – [287 p.] – Retrieved from www.consilium.europa.eu/

uedocs/cmsupload/cg00014.en07.pdf.

Moss P. Young children and their services: developing a European approach: [the report is developed in the context of meeting with the professionals of preschool education «Aiming high: a professional workforce for the early years»]. Children in Europe. – 2008. – Iss. 15. – P. 1–14.

Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The development of childcare facilities for young children in Europe with a view to sustainable and inclusive growth. Luxembourg: [Office of the European Union], 2013. – 41 p.

Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18 листопада 2001 р. № 992/2001. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /734-2012-п/paran13#n13.

Задорожна Г. правове виховання особистості дитини : поняття, сутність, особливості / Г. Задорожна // Педагогічний часопис Волині. – № 4 (7). – 2017. – С. 12–17.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size