ВПЛИВ СІМ’Ї НА ПЕРВИННУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ МАЛОЇ ДИТИНИ

Тетяна Володимирівна Окольнича

Abstract


На основі аналізу етнографічних джерел ХІХ – початку ХХ століття розкрито вплив суб’єктів соціалізації на процес дорослішання та первинну соціалізацію малої дитини (до семи років). Установлено, що процес первинної соціалізації, за народними уявленнями, був важливим періодом щодо прилучення новонародженої дитини до мікросоціуму, формування в неї необхідних культурних ознак, а також символічного програмування гендерних ролей та ідентичностей. Виявлено, що поруч із природними соціалізаторами – матір’ю та батьком, бабусею та дідусем можна виділити групу одноліток і представників громади.


Keywords


східнослов’янські народи; первинна соціалізація; суб’єкти соціалізації; мала дитина; виховання; народна педагогіка; етнографія дитинства; громада.

References


Бабишин С. Школа та освіта Давньої Русі IX – I пол. XIII ст. / С. Бабишин. – Київ : Вища школа, 1973. – 87 с.

Сявавко Є. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку / Є. Сявавко. – Київ : Наукова думка, 1974. – 151 с.

Любар О. О. Історія української педагогіки: [навч. посібник] / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. М. Г. Стельмаховича. – Київ : ІЗМН МО України, 1999. – 357 с.

Побірченко Н. С. Пора дитинства в етнографічній спадщині членів українських громад (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. С. Побірченко. – Київ : Науковий світ, 2000. – 199 с.

Жмуд Н. В. Дитина як архетип етнічної культури українців / Н. В. Жмуд // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 13. – С. 297–302.

Скутіна В. М. Традиції українського народу природоохоронного виховання і їх використання в сучасній школі : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Валентина Миколаївна Скутіна. – Київ, 1994. – 189 с.

Квас О. В. Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній теорії та практиці (друга половина ХІХ ст. – перша половина ХХ ст. : дисертація … доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. В. Квас. – Дрогобич, 2012. – 465 с.

Радул О. С. Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян УІ-ХІІІ ст.(у пам’ятках і текстах) : дисертація … доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / О. С. Радул. – Кіровоград, 2014. – 475 с.

Дерлиця М. Селянські діти / М. Дерлиця // Етнографічний збірник / ред. І. Франко. – Т. V. – Львів : Наукова т-во ім. Шевченка, 1898. – С. 123–207.

Грушевський Мр. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини. Обробив З. Кузеля / Мр. Грушевський. – Львів, 1906. – Т. VIII. – 220 с.

Некрылова А. Ф. Роль отца в традиционной народной педагогике / А. Ф. Некрылова, В. В. Головин // Мир детства и традиционная культура : [сб. научных трудов и материалов / сост. С. Г. Айвазян]. – Москва : Гос. респ. центр русского фольклора, 1994. – 192 с.

Прислів’я та приказки : Людина. Родине життя. Риси характеру / упоряд., вступ. ст. та комент. М. М. Пазяк. – Київ, 1990. – 522 с.

Мазюта М. А. Сімейний побут / М. А. Мазюта, Є. І. Сявавко // Гуцульщина : Історико-етнографічне дослідження. – Київ, 1987. – 218 с.

Кон И. С. Этнография детства. Историографический очерк. Этнография детства. Традиционные формы воспитания детей и подростков у народов Восточной и Юго-Восточной Азии / отв. ред. И. С. Кон. – Москва : Наука, 1983. – 324 с.

Заглада Н. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. Матеріяли до етнології / Н. Заглада. – Т. 1.– Київ : Держтрест «Київ-Друк», 1929. – 260 с.

Етнографічні матеріали з Бойківщини (Великоберезнянський та Волівецький р-ни Закарпатської обл.). Записала у серпні 1995р. О. Кісь // Архів ІН Нану. – Ф. 1. – Оп. 2. – Од. зб. 418. – 61 арк.

Малынка А. Родыны и хрестыны (Материал собран в м. Мрине, Нежинского уезда) / А. Малынка // Киевская Старина, 1898. – № 5. – С. 254–286.

Бернштам Т. А. Молодежь в обрядовой жизни русской общины ХІХ – начала ХХ в. Половозрастной аспект традиционной культуры / Т. А. Бернштам. – Львів : Наука, 1988. – 278 с.

Етнографічні та фольклорні матеріали з Полтавщини, записані студентами Пирятинського педтехнікуму у 1925-1927 рр. // Відділ рукописів ІМФЕ ім. Рильського НАНУ.– Ф. 1.– Оп. 7. – Од. зб. 790. – 167 арк.

Домашний быт русского крестьянина // Листок. Духовно-литературный журнал. – 1889. – № 9. – С. 102.

Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні / С. Килимник. – Київ, 1994. – Кн. 1. – 286 с.

Листова Т. А. Кумовья и кумовство в русской деревне / Т. А. Листова // СЭ. – 1991. – № 2. – С. 35–41.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size