ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ

Марина Михайлівна Ячменик

Abstract


Окреслено специфіку професійної діяльності, підготовку майбутніх учителів української мови і літератури засобами медіаосвіти. Визначено, що ефективна підготовка майбутніх учителів-словесників до застосування засобів медіа у фаховій діяльності, зокрема, під час вивчення професійно орієнтованих навчальних дисциплін, проведення педагогічної практики можлива, якщо врахувати положення таких методологічних підходів, як системний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, аксіологічний, текстоцентричний і технологічний. Доведено, що на рівні методології основним є системний підхід, на рівні теоретичного обґрунтування механізму підготовки майбутніх учителів до застосування засобів медіаосвіти – особистісно-діяльнісний і компетентнісний, а на рівні практичної реалізації – текстоцентричнй і аксіологічний.


Keywords


учитель української мови і літератури; підготовка майбутніх учителів української мови і літератури; системний підхід; особистісно-діяльнісний підхід; компетентнісний підхід; текстоцентричний підхід; аксіологічний підхід; засоби медіаосвіти.

References


Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения / А. А. Вербицкий. – Москва : ИЦПКПС. – 2004. – 84 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / [гол. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 1997. – 374 с.

Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Известия РАО. – 2000. – № 2. – С. 36–38.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь ; Акад. пед. наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Зязюн І. А. Філософія поступу і прогнозу освітньої системи // Педагогічна майстерність : проблеми, пошуки, перспективи : [монографія] / І. А. Зязюн. – Київ ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – С. 10–18.

Концепція нова українська школа. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/

Костікова І. І. Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І. І. Костікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 8. – С. 79–83.

Педагогbка : педагогические теории, системы, технологии : учеб. пособие [для студ. сред. пед. учеб. заведений] / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. П. Бабаева и др. – Москва : Изд. центр «Академия», 1998. – 512 с.

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя [монографія] / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Видавництво «Іліон», 2006. – 272 с.

Садовский В. Н. Основания общей теории систем / В. Н. Садовский. – Москва : Наука, 1974. – 279 с.

Семеног О. М. Фахова практика вчителя-словесника : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. М. Семеног, Л .О. Базиль, Т. І. Дятленко. – Луганськ : Ноулідж, 2011. – 496 с.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія / О. М. Семеног. – Суми : ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. – 404 с.

Усатенко Т. П. Українознавча ціннісно-смислова концептосфера – важливий чинник у підготовці майбутнього педагога / Т. П. Усатенко // Аксіологічний підхід – основа формування цілісної особистості майбутнього педагога : монографія. – Київ – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2010. – С. 59–72.

Федоров А. В. Медиаобразование : история, теория и методика / А. В. Федоров. – Ростов-на-Дону : Изд-во ЦВВР, 2001. – 708 с.

Челышева И. Медиаобразование для родителей : освоение семейной медиаграмотности. Научно-популярное издание / И. Челышева. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 184 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size