РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РЕТРОСПЕКТИВА ТА ПЕРСПЕКТИВА

Олена Леонідівна СИДОРЕНКО

Abstract


У статті узагальнено досвід становлення та розвитку приватної вищої освіти на території України в історичній ретроспективі та на сучасному етапі. Простежено тяглість традицій приватної ініціативи в розвитку вітчизняної освіти від часів Київської Русі до сучасності. Визначено основні типи приватних вищих навчальних закладів, які існували на території України в період активної розбудови системи вищої освіти, а саме наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (університетського типу, медичні, педагогічні, сільськогосподарські, мистецькі, комерційні та політехнічні). Проаналізовано умови становлення приватного сектору вищої освіти після проголошення незалежності України. Окреслено особливості діяльності сучасних приватних закладів вищої освіти.

Keywords


вища освіта; приватна вища освіта; вищий навчальний заклад; університет; інститут; вищі курси; консерваторія; заклад вищої освіти; вища школа; педагогіка

References


Иванов А.Е. Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ века : [монография]. Москва, 1991. 392 с.

Корж-Усенко Л. В. Концептуальні та організаційно-педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905–1920 рр.). Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. 492 с.

Удовицька Т.А. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці XІХ – на початку ХХ ст.): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 «Історія України». Харків, 2002. 185 с.

Сидоренко О.Л. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти на початку ХХ століття : досвід Київського Фребелівського педагогічного інституту. Дошкільна освіта від традицій до інновацій : матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих учених (м. Суми, 8–9 листопада 2018 р.). Суми, 2018. С. 318–320.

Павлова Т.Г. Негосударственная высшая школа Харькова в начале ХХ века: [монография]. Харьков: Изд-во Сага, 2012. 408 с.

Січкаренко Г. Реформування вищої освіти України та створення ринку освітніх послуг. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. 2010. Вип. 6. С. 186–193.

Михайліченко М. Приватні вищі навчальні заклади: функціонування та управління у контексті демократизації. Науковий вісник. Серія. Філософія. 2017. Вип. 48, ч. ІІ. С. 138–149.

Тимошенко І. І., Тимошенко З. І. Недержавні приватні виші: етапи непростого становлення. Економіка і управління. 1998. № 1. С. 12.

Панкратьєва В.В. Сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти України (суспільногеографічний аспект). Регіон – 2013 : стратегія оптимального розвитку : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7–8 листопада 2013 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. URL: http://dspace. univer.kharkov.ua/handle/123456789/9731

Підгорний А.З., Голубчикова Ю.В. Статистичний аналіз динаміки та стану розвитку ВНЗ України. Статистика – інструмент соціальноекономічних досліджень: збірник наукових праць. Одеса: ОНЕУ, 2017. Вип. 3, ч. І. С. 7–14.

Кращі приватні навчальні заклади України. URL:

http://osvita.ua/vnz/rating/25714/

Національна доктрина розвитку освіти в Україні. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1556-18

Астахова В. І. Аналітична записка про стан приватного сектору освіти в Україні. Вчені записки Харківського гуманіт. університету «Народна українська академія». 2011. Т. 17. С. 555–561.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size