ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ЗАВДАНЬ ТА ЗАПИТАНЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «НАУКОВІ ОСНОВИ ШКІЛЬНОГО КУРСУ МАТЕМАТИКИ»

Лілія Олександрівна CОКОЛЕНКО

Abstract


У статті представлено основні типи завдань та запитань, які використовуються під час читання навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики», охарактеризовано технологію їх створення, розкрито методичні особливості використання окремих з них під час навчання дисципліни НОШКМ студентів-магістрантів спеціальності 014 Середня освіта (математика).

Keywords


типи завдань та запитань; методичні особливості; навчальна дисципліна «Наукові основи шкільного курсу математики»4 технологія створення та використання.

References


Жовнір Я. М., Євдокимов В. І. 500 задач з методики викладання математики: Навчальний посібник. Харків: Основа, 1997. 392 с.

Прус А.В., Швець В.О. Збірник задач з методики навчання математики. Житомир: Рута, 2011. 388 с.

Водолаженко О.В., Моторіна В.Г. Розв’язування методичних задач як засіб формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. C. 41–49.

Соколенко Л.О. Досвід формування спеціальних

компетентностей під час навчання дисципліни «Наукові основи шкільного курсу математики». Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ:Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 61. С. 264–269.

Соколенко Л.О. Методика навчання наукових основ функціональної змістової лінії майбутніх вчителів математики. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси, 2017. Вип.12. С. 77–87.

Соколенко Л.О. Наукові основи шкільного курсу математики» як невід’ємна складова частина професійної підготовки сучасного вчителя. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ: Видво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип. 62. С. 188–193.

Соколенко Л.О. Про застосування теорії прямої до розв’язування задач шкільного курсу геометрії. Сучасна освіта в контексті нової української школи: зб. тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 11–12 жовтня 2018 р. Чернівці, 2018. С.153–156.

Соколенко Л.О. Роль теоретичних основ змістової лінії ”Числа” у професійній підготовці вчителя математики. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія педагогічна. Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2016. Вип. 22.

С. 114–117.

Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ змістової лінії «Рівняння і нерівності». Збірник наукових праць ”Педагогічні науки” Херсонського державного університету. Херсон, 2017. Вип. LXXIV. Том 2. С. 168–173.

Соколенко Л.О. Технологія навчання теоретичних основ теми «Розширення поняття про число». Збірник наукових праць ”Педагогічні науки” Херсонського державного університету. Херсон, 2016. Вип. LXXI. Том 2. С. 135–142.

Кужель О.В. Контрприклади в математиці: Для серед. та ст. шк. віку. Київ: Рад. шк., 1988. 96с.

Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И. Задачи по математике. Начала анализа: Справ. пособие. Москва: Наука, 1990. 608 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size