ПОНЯТТЯ «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Олександр Петрович КІРДАН

Abstract


Актуальність дослідження пов’язана із важливістю розвитку понятійно-категорійного апарату сучасної педагогіки, який віддзеркалює проблеми вищої освіти та уможливлює усвідомлення змін та сутнісних тенденцій її розвитку. Проаналізовано категорії «теорія», «практика», «неперервна освіта», «система неперервної освіти», «професійна підготовка»,  «професійна підготовка майбутніх економістів» і надано авторське визначення змісту понять «система неперервної економічної освіти», «професійна підготовка майбутніх економістів у системі неперервної освіти» та «теорія і практика професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти». Запропоновано авторське визначення категорії «професійна підготовка майбутніх економістів у системі  неперервної освіти» як спеціально організований у закладах вищої освіти якісний, цілеспрямований, багаторівневий, неперервний, системний процес, що включає освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти – майбутніх економістів, метою якого є досягнення цілей освітньої програми та програмних результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за відсутності затвердженого стандарту програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня); набули високого рівня готовності до розв’язання складних спеціалізованих задач та практичних проблем в економічній сфері; здатних до якісної професійної діяльності, професійного зростання, самовдосконалення і саморозвитку.

Keywords


наукова новизна; авторське визначення; термінологічний аналіз; поняття; категорія; професійна підготовка; система неперервної освіти.

References


Кірдан О.Л. Управління вищими навчальними закладами України (ХІХ – початок ХХ століття): теорія і практика: монографія. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. 453 с.

Кантор И.М. Понятийно-терминологическая система педагогики: логико-методологические проблемы. Москва: Педагогика, 1980.168 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Лингвистический энциклопедический словарь.

URL: http://ligvisticheskiyslovar.ru-/description/termin-/633.

Ожегов С. И. Словарь русского языка. Под ред. Н. Ю. Шведовой. Изд. 21 перераб. и доп. Москва: Рус. яз., 1989. 924 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.

Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій: посібник. Київ: Академвидав, 2004. 208 с.

Національний освітньо-науковий глосарій. Київ: КОНВІ-ПРІНТ, 2018. 524 с.

Философский энциклопедический словарь [редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичёв и др.]. 2-е изд. Москва: Сов. энциклопедия, 1989. 815 с.

Про вищу освіту: Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556–VII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page

Павлик Н.П. Зміст поняття неперервна освіта. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад: матеріали ІІ Всеук. наук.-прак. конф., м. Київ, 25 травня 2016 р., НАУ, 2016. С. 180–182. URL: http://idp.nau.edu.ua/conference.html (дата звернення 20.04.2019).

Левченко Т. Концепція неперервної освіти у світовому контексті. URL: http://lib.chdu. edu.ua/pdf/metodser/111/2.pdf (дата звернення 20.04.2019).

Буянов П.Г. Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. 2014. Вип. 3. С. 28-34.

Педагогічний словник відп. ред. М. Д. Ярмаченко. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 с.

Педагогический энциклопедический словарь. гл. ред. Б.М. Бим-Бад. Москва: Большая рос. энцикл., 2002. 528 с.

Гулай О. Неперервна освіта – умова формування висококваліфікованого фахівця. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2010. Вип. 26. С.3–10.

Семенюк Н. В. Безперервна освіта як система. Нова парадигма. 2013. Вип. 117. С. 23–33.

Осадчий В.В. Сучасні тенденції у неперервній освіті України. Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми виховання і спорту. 2006. № 12. С. 123–128.

Міщенко В. Зарубіжний досвід та вітчизняні актуалітети організації неперервної освіти. Рідна школа. 2010. №11 (листопад). С. 9–16.

Астахов В.В., Астахова В.И., Астахова Е.В. и др. Непрерывное образование в объективе времени: монография. Cост.: Н.А. Лобанов, Е.В. Астахова; под ред. Н.А. Лобанова, В.Н. Скворцова. СанктПетербург: ЛГУ им. А.С. Пушкина; Харьков, 2014. 236 с.

Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2009. 44 с.

Болюбаш Н.М. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій: автореф. дис. …. канд. пед. наук: 13.00.04, Ялта, 2011. 20 с.

Артюшина М.В. Психолого-педагогічні засади підготовки студентів економічної спеціальності до інноваційної діяльності: автореф. дис. … д-ра. пед. наук: 13.00.04, Київ, 2011. 44 с.

Кірдан О.П. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів у країнах Європейського Союзу: педагогічні рефлексії українських дослідників. Освіта і наука. 2019. Вип. 1(26). С.110–116.

Кірдан О.П. Професійна підготовка майбутніх економістів періоду української незалежності в дзеркалі наукових досліджень. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2018. №5. С.65–70. DOI: 10.24195/2617-6688-2018-5-10.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size