ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Abstract


У статті розглянуті особливості процесу фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що  стосуються фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. З’ясовані головні засади фундаменталізації змісту професійної
підготовки фахівців у сучасних умовах. Виявлені закономірності фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутніх фахових
психологів у ВНЗ. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Keywords


реформування вітчизняної системи освіти; підготовка фахівців у ВНЗ в сучасних умовах; фундаменталізація змісту професійної підготовки; підготовка майбутніх фахових психологів.

References


Алієва П.І. Фундаменталізація вищої освіти в контексті європейської інтеграції. URL: irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?

Бардус І.О. Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Зб. наук. праць. 2016. Вип. 52–53. С. 7-17.

Бардус І.О. Філософські засади фундаменталізованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2017. № 9. С. 52-64.

Бардус І.О. Фундаменталізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій до продуктивної діяльності. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. № 3. С. 74-81.

Биков В.Ю. Моделі організації систем відкритої освіти: монографія. К.: Атіка, 2009. 684 с.

Вдовичин Т.Я. Про фундаменталізацію навчального процесу бакалаврів інформатики. Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь – 2013». За заг. ред. проф. Бикова В.Ю. та Спіріна О.М. Київ: ПТНЗ НАПН України, 2014. С. 9–12. URL: http://lib.iitta.gov.ua/6755/1/Вдовичин_ЗБІРНИК_МАТЕРІАЛІВ_КОНФ_НАУКОВА_

МОЛОДЬ-2013.pdf.

Гавриляк І.С. Шляхи розвитку фундаменталізації змісту сучасної професійної освіти. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія педагогічні науки. 2012. № 24(237). С. 33-37.

Гончаренко С.У. Фундаменталізація професійної освіти як дидактичний принцип. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2008. Вип. 2. С. 87-91.

Дмитриченко М.Ф., Русановський O.K., Сидоренко В.К., Терещук Г.В. Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі європейського освітнього простору. URL: http://www.pedagogi.org/vajlivim-komponentom-integruvannya-znanedlya-yih-sistematizac.html?page=6.

Захарчук Н.В. Принципи відбору змісту освіти у контексті фундаменталізаціних процесів. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/10199.

Луценко Г., Малюк Л. Фундаменталізація змісту

освіти як основна вимога розвитку наукового мислення майбутніх фахівців. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. 2013. Вип. 121(2). С. 244-247.

Ковтонюк М. М. Деякі аспекти фундаменталізації змісту професійної підготовки майбутнього вчителя математики. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Кам’янецьПодільський. 2012. Вип. 11. С.202-210.

Козак Т. Урахування засад фундаменталізації при викладанні методики навчання інформатики у вищій педагогічній школі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2012. № 61. С. 80-84.

Коломієць А. Фундаменталізація вищої технічної освіти за кордоном: проблеми та перспективи. Педагогіка безпеки. 2018. № 1. С. 69-74.

Колот А.М. Фундаменталізація та індивідуалізація економічної освіти як провідні тенденції її розвитку. URL: http://194.44.39.214/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:102518/Source:default.

Ножовнік О.М. Фундаменталізація економічної освіти: зарубіжний досвід формування підприємницьких навичок. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/12416.

Перегончук Н.В. Формування професійної компетентності майбутніх психологів у сучасному освітньому просторі. Наука і освіта. 2016. № 11. С. 49–55.

Ребуха Л.З. Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі: концептуальні засади. Вісник Черкаського університету. Педагогічні науки. 2018. № 9. С. 29–35.

Ребуха Л.З. Концептуальні основи фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах інтеграції інноваційних технологій. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.

Ребуха Л.З. Напрями фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2018. Вип. 62. С.152-156.

Ребуха Л.З. Структура фундаменталізації підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Iвана Франка. Педагогічні науки. 2018. Вип. 3(94). С. 76–80.

Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформаційних дисциплін у вищій школі: монографія. Кривий Ріг: Мінерал; Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 340 с.

Семеріков С.О., Теплицький І.О. Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти. Збірник наукових праць Кам’янецьПодільського національного університету: Серія педагогічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. Вип. 15: Управління якістю підготовки майбутніх учителів фізики та трудового навчання. С. 249–251. URL: http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/937/1/Фундаменталізація як основа розвитку інноваційної вищої освіти.pdf.

Тархан Л.З. Фундаменталізація – актуальна проблема дидактики інженерно-педагогічної освіти. Нові технології навчання. Науково-методичний збірник. 2006. Вип. 43. С. 23-27.

Спірін О.М. Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики за кредитно-модульною системою: монографія. За ред. акад. М. І. Жалдака. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 300 с.

Фесенко Г.І. Фундаменталізація та індивідуалізація вищої освіти. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/MicroCAD/2011/S19/98.pdf

Фруктова Я.С. Фундаменталізація змісту професійної освіти як сучасна педагогічна проблема. 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи: [зб. матер. міжнарод. наук. конф.]. Київ (22 травня 2014 р.). С.310-316.

Читалин Н.А. Многоуровневая фундаментализация содержания профессионального образования. Казань: Изд-во Казан. ун-та. 2005. 272 с.

Шатковська Г.І. Фундаменталізація як принцип сучасної освіти. URL: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/33003/29598

Шатковська Г.І. Педагогічні технології фундаменталізації навчання. URL: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size