ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Тетяна Степанівна НІНОВА

Abstract


Розкрито питання спрямування освітнього процесу підготовки учителів початкової школи на підвищення якості та ефективності природничо-наукової складової у формуванні професійної екологічної компетентності майбутнього фахівця. Визначено, що сучасний рівень освітнього процесу у школі вимагає особливих підходів до формування професійної  екологічної компетентності майбутніх учителів початкової ланки навчання. У роботі проведено встановлення й обґрунтування критеріїв та показників сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи як складової їх професійної компетентності. Визначено, що набуття майбутніми вчителями початкової школи фахової екологічної компетентності пов’язане зі зміною рівня сприйняття ними навколишньої дійсності, з осмисленням та вербалізацією екологічно доцільної діяльності, формуванням ціннісного відношення до екологічних знань, прагненням до їх поглиблення, вдосконалення та передачі у освітньому процесі. Визначені критерії професійної екологічної компетентності майбутнього учителя початкової школи: особистісній рівень сформованості екологічного світогляду майбутнього вчителя;
усвідомлення учителем дієвості і значимості особистої екологічної діяльності; уміння вербальної комунікації з учнями з екологічних проблем на рівні учнів початкової школи; сформованість умінь вчителя застосовувати сучасні методи і підходи до формування в учнів усвідомленого ставлення до екологічних питань; здатність системно підвищувати не тільки особистий рівень екологічних знань і методичних
підходів у освітній діяльності учителя початкової школи. За означеними критеріями встановлені їх показники: прогностичний, діяльнісний, науково-дослідницький, оцінний (результативний). Розкриті окремі підходи методичні підходи до формування професійної екологічної
компетентності майбутніх учителів сучасної початкової школи.

Keywords


компетентність учителя; професійна екологічна компетентність учителя початкової школи; критерії і показники професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

References


Заблоцька, О.С. Компетентнісний підхід як освітня інновація: порівняльний аналіз. Вісник Житомирського державного університету. Житомир, 2008. Вип. 40. С. 63–68.

Овчарук, О.В. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири міжнародної спільноти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики: монографія. Київ: «К.І.С.», 2004. С. 6–15.

Мельниченко, Р.К., Танська В.В. Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання. Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти / ред. кол.: С П. Величко [та ін.]. Кіровоград : КДПУ, 2013. Вип. 4, ч. 2. С. 271-275.

Нінова, Т. С. Педагогічні основи формування готовності майбутніх учителів до екологічної освіти і виховання молодших школярів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. 2017. № 17-18. С. 159-168.

Сенько, Ю.В. Гуманитарные основы педагогического образования. Курс лекций. Москва. Академия, 2000. 240 с.

Болотнікова, І.В. Професіоналізм та професійна компетентність як складові психічної зрілості особистості URL: http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Psihologia/42691.doc.htm

Вітюнін, В.О. Теоретичні аспекти професійної компетентності працівників. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2012. № 4 (55). С. 177-180.

Садова Т.А. Професійна компетентність та готовність до педагогічної діяльності: сутність і взаємозв'язок URL: http://vuzlib.com/content/view/331/84/

Тарасенко, Г.С. Взаємозв’язок естетичної та екологічної підготовки вчителя в системі професійної освіти : монографія. Черкаси: Вертикаль, 2006. 308 с.

Ясвин, В.А. Психология отношения к природе. Москва: Смысл, 2000. 456 с.

Георгиева, С. Интреактивни модели на обратна връзка и ролята им при обучение на студенти спедагогически профил. Годишник на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски». Педагогически факултет. Шумен: Университетско издателство «Епископ Константин Преславски», 2018. Том XXII. С. 745 – 757.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2         

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size