НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Олена Геннадіївна КОРКІШКО

Abstract


У статті актуалізовано питання професійного зростання магістрів педагогіки вищої школи спеціальності 011 - Освітні, педагогічні науки. Наголошено, що професійне становлення магістрів педагогіки вищої школи – це безперервний, системно організований процес, спрямований на підвищення конкурентоспроможності майбутнього викладача через набуття нових знань, умінь, навичок, досвіду в процесі навчання. Зазначено, що професійному становленню майбутніх педагогів допомагає навчальний курс «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». Акцентовано, що опанування студентами певної навчальної дисципліни забезпечує навчально-методичний комплекс, основними функціями якого є: навчальна, інформаційна, розвивальна, комунікативна, теорміноорганізувальна, систематизувальна, організаційна, виховна. Висвітлено зміст програми зазначеного курсу та розкрито її значення щодо формування особистості фахівця в системі освіти. Наведено приклади аудиторної та самостійної
роботи, контролю навчальних досягнень студентів. Зроблено висновок про те, що означений курс сприяє становленню магістра як фахівця та складається з багатьох компонентів: усвідомлення соціальної ролі праці викладача, самовиховання необхідних якостей, що моделюють особистість майбутнього викладача, сприйняття вимог педагогічної професії,  усвідомленого пред’явлення собі цих вимог.

Keywords


навчальний курс; професійне становлення; магістри педагогіки вищої школи; навчально-методичний комплекс дисципліни; аудиторна робота; самостійна робота; контроль навчальних досягнень.

References


Про вищу освіту. Закон України від 01.01.2014 р. (зі змінами від 7.12.2017 р. N 2233-VIII). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page (дата звернення: 14.08.2019).

Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: монографія / за ред. С. О. Сисоєвої. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с.

Луговий В., Таланова Ж. Якість вищої освіти і кваліфікація нації – актуальні питання геополітики України. Геополітика України: історія і сучасність. Ужгород: ЗакДУ, 2010. Вип. 3. С.218−234.

Сисоєва С.О. Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія. Хмельницький:

ХГПА, 2008. 324 с.

Яремчук Н. Система ціннісних орієнтацій професійної підготовки майбутніх економістів. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна, 2008. Вип. 24. С. 132–138.

Жорнова Олена, Жорнова Ольга. Науковометодичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги. Вісник Книжкової палати, 2012. № 2. С. 29−32.

Мирончук Н. М. Особливості змісту підготовки магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» («Педагогіка вищої школи») в Україні. Scientific Letters of Akademic Society of Michal Baludansky, 2018. № 3. Vol. 6. P. 99−103.

Коркішко О. Г. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». Слов’янськ, 2016. 40 с.

Зязюн І. А. Філософські проблеми гуманізації і гуманітаризації освіти. Педагогіка толерантності, 2000. № 3. С. 58–61.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size