ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК НЕВІД’ЄМНОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Тетяна Вікторівна САВКІВ

Abstract


У статті розглянута проблематика формування нової генерації висококваліфікованих фахівців соціальної сфери, здатних вирішувати
складні ситуативні завдання на високому професійному рівні. Висвітлено важливість переосмислення мети і змісту професійної підготовки соціальних працівників через призму впровадження гендерного підходу до навчання та
формування у них гендерної компетентності. Визначено понятійний апарат, що включає в себе професійну підготовку, професійну та гендерну компетентності. Виділено важливі компоненти гендерної компетентності та рівні їх сформованості у майбутніх фахівців соціальної сфери. Деталізовано важливі педагогічні умови, які потрібні для досягнення високого рівня сформованості професійної компетентності у соціальних працівників. Наведено пропозиції подальших наукових розвідок, які будуть спрямовані на огляд навчальних курсів та навчального матеріалу щодо професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.

Keywords


гендерний підхід; професійна підготовка; професійна компетентність; гендерна компетентність; соціальний працівник; соціальна сфера.

References


Гришак С. М. Гендерна компетентність як необхідна складова портрета сучасного професіонала в соціальній роботі. Соціальна педагогіка: теорія і практика. 2008. № 1. С. 54–59.

Байдюк Н. В. Інтеграція гендерних знань як невід’ємна складова професійної підготовки майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів до гармонізації гендерних взаємовідносин у молодіжному середовищі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2013. № 11 (270), Ч. ІІ, С. 218–224.

Словник ґендерних термінів. Укладач З. В. Шевченко. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2016. 336 с.

Дороніна Т О. Проблема визначення поняття «ґендерний підхід” у сучасні науці та освіті. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ”, 2009. № 3 (145). С. 22-27.

Шевчук С. С. Професійна підготовка фахівців сфери обслуговування на засадах компетентнісного підходу. Імідж сучасного педагога. 2018. № 5 (182). С. 41–45.

Максимович Л., Чумало М. Гендерний аудит для громадських організацій: практ. посіб. Львів: 2019. 64 с.

Клецина И. С. Развитие гендерной компетентности

государственных и муниципальных служащих в процессе гендерного образования. Женщина в российском обществе. 2007. №3. С. 60–65.

Слободянюк О. М. Гендерна теорія як фактор формування гендерної компетентності в культорологічній освіті студентів. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2011. № 4 (97). С. 196–199.

Загайнов И. А., Блинова М. Л. Гендерная компетентность педагога: критерии оценки основных показателей и уровней сформированности. Общество: социология, психология, педагогика. 2017. №1. С. 87–89.

Скоморохова Н. А. Гендерная компетенция в педагогическом образовании. Профессиональное образование в России и за рубежом., 2016. № 4 (24). С. 107–113.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size