УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Лілія Асхатівна МАРТИНЕЦЬ

Abstract


Стаття присвячена розкриттю актуаль-ності проблеми управління інноваційною діяль-ністю в закладі загальної середньої освіти. Ви-значено, що саме управління інноваційною дія-льністю є ключовим елементом, від ефектив-ності якого  залежить зростання добробуту навчального закладу загалом та активізація
педагогічної, науково-педагогічної діяльності педагогів зокрема. Проведений аналіз дозволив зробити висно-вок, що до сучасних психолого-педагогічних інно-вацій у вітчизняній системі загальної середньої освіти належать: у змісті навчання й вихован-ня особистості; у формах і методах навчання і виховання; у технологіях навчання і виховання; у змісті, формах і методах управління загаль-ноосвітнього навчального закладу; у структурі організації діяльності загальноосвітнього на-вчального закладу.


Keywords


управління; розвиток; ін-новаційна діяльність; інновації; експеримента-льний навчальний заклад.

References


Національна стратегія розвитку освіти в Україні

на період до 2021 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Даниленко Л., Довбищенко В., Мальований Ю. та

ін. Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності в системі освіти України. Педагогічна газета. 1999. № 10.

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-02

Виханский О. С. Стратегическое управление : учебник. Москва: Гардарика, 1998. 296 с.

Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : навч. посіб. Київ: МАУП, 1999. 176 с.

Ильин Е. Искусство общения: Из опыта работы учителя литературы 516-й школы Ленинграда. Москва: Педагогика, 1982. 110 с.

Зязюн І. Філософія неперервної освіти. Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми: Матеріали міжнародної наук.-практ. конферен-ції: у 6 кн. Чернівці: Митець, 1996. Кн. 1. С. 13.

Василенко Н. В. Інноваційна діяльність директора школи. Харків: Основа, 2010. 96 с.

Ващенко Л. М. Інноваційна політика як динамічна система управління освітою. Директор школи. 2002. № 3. С. 31–39.

Концепція «Нова Українська Школа» URL: http://nus.org.ua/

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 2017 URL: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajini-mon/nakaz-vid-11072017-994-provnesennya-zmin-2017-51207.html

Даниленко Л.І. Менеджмент інновацій в освіті. Київ: Шк. Світ, 2007. 120 с.

Поташник М.М. Теоретические основы управления развитием школы. Управление развитием школы. Москва, 1995. С. 167–183.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size