ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА

Abstract


Проаналізовано теоретичні основи проблеми проектування та прогнозування процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології під час навчання у закладах вищої освіти. Виокремлено сутність понять «творчий потенціал», «проектування» та «прогнозування».
Розглянуто шляхи оновлення навчальних програм фахових дисциплін.
Обґрунтовано, що підготовка фахівців нового типу, розв’язання суперечностей між спеціалізацією й розвитком особистості, актуалізує потребу в розвитку творчого потенціалу особистості майбутніх учителів хімії та біології; підвищення ефективності навчального процесу в умовах зростання контингенту вищої школи, що зумовлює пошук шляхів раціонального перетворення системи підготовки фахівців, перегляду цілей, змісту, методів і організації освіти підготовки творчого учителя хімії та
біології у закладах вищої освіти.

Keywords


педагогічне проектування; педагогічне прогнозування; творчий потенціал майбутніх учителів хімії та біології; фахова підготовка; цілепокладання; декомпозіційнокомпозиційна стратегія; білінгвальні модулі.

References


Кондрашова Л.В. Концепция формирования учителя – професионала и гражданина в контексте педагогического наследия А.А. Захаренко. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2017. №1. С. 52–58.

Данилов М.А., Есипов Б.П., Скаткин М.Н. Основы дидактики. Под ред. Б.П. Есипова. М.: Просвещение, 1967. 382 с.

Каган М.С. Философия культуры: учеб. пособ. Санкт–Петербург, 1996. 240 с.

Кондрашова Л.В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы: монография. Кривой Рог, 2007. 474 с.

Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования: монография. Санкт–Петербург,1995.324 с.

Бедерханова В.П. Становление личностно ориентированой позиции педагога: монографія. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2001.218 с.

Загвязинский В.И.Теория обучения: Современная

интерпретация: учеб.пособ./ Москва: Академия, 2001.192 с.

Кондрашова Л.В. Высшая педагогическая школа и Болонский процесс: реалии и перспективы: монография. Кривой Рог, 2007. 474 с.

Грабчак О.В. Засоби соціального проектування як один з напрямів формування потреби у професійній самореалізації студентів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2013. №2(8). С.55–58.

Чувасова Н.О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Черкаський нац. ун–т ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2017. 532 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2   3      

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size