СТАН ГОТОВНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Катерина Василівна ФОМІН

Abstract


Представлено результати вивчення стану готовності майбутніх учителів початкової школи до організації діалогічного навчання. Дослыджено питання про розуміння ними сутності «діалогічного навчання», його значення і місця у змісті початкової освіти, а також характер труднощів організації навчального діалогу вчителів-практиків через недостатнє навчально-методичне забезпечення, розрив між теоретичними знаннями і реаліями шкільної практики та ін. Виявлено, що 48,2% респондентів щодня
або на кожному уроці використовують навчальний діалог для активізації пізнавальної діяльності учнів, налагодження партнерської взаємодії у навчанні. Водночас є педагоги, які не практикують або використовують цю методику дуже рідко. Обґрунтовано причини відсутності належного емпіричного досвіду або знань про методику використання діалогічного навчання в початковій школі у вчителів. З’ясовано, що більша половина респондентів (55% від загальної кількості) відчують труднощі у діалогічному навчанні здобувачів початкової освіти; решта опитаних, якими були вчителі-практики, зауважили, що іноді стикаються з певними труднощами у використанні цих методів (25%) та 20% – не мають ніяких труднощів і використовують у разі потреби навчальний діалог на урока.

Keywords


навчальний діалог; здобувачі початкової освіти; діалогічне навчання в початковій школі; Нова початкова школа; партнерська взаємодія; комунікативна діяльність учнів.

References


Budnyk O. Innovative Competence of a Teacher: best European Practices. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019. 6(1). P. 76–89. DOI: 10.15330/jpnu.6.1.76-89.

Крутецкий В.А. Основы педагогической психологии.

Москва: Просвещение, 1972. 255 с.

Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. Київ: Знання, 1989. 145 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи: в 2 т. Москва: Педагогика, 1989. Т. II. 328 с.

Григоренко Л.В. Формирование готовности студентов педвуза к профессиональной деятельности в процессе самостоятельной работы: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теория и методика профессионального образования». Харьков, 1991. 18 с.

Матвієнко О.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до педагогічної взаємодії у навчально-виховному середовищі школи першого ступеня: дис. … д-ра пед. наук. Київ, 2010. 496 с.

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти (Робоча версія станом на 7 березня 2018 року). МОН України. URL: https://mon.gov.ua/storage /app/media/gromadskeobgovorennya/2018/03/13/kontseptsiya-pedosvitipislya-kolegii-03-18.doc [дата звернення: 15 квітня 2019].

Майковська В.І. Практико орієнтоване навчання як засіб професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні. Проблеми інженернопедагогічної освіти, 2016. № 50-51. С.161–167.

Warneke D. Aktionsforschung und Praxisbezug in der Darf-Lehrerausbildung, Kassel: Kassel University Press, 2007.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size