МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ ОНЛАЙН КУРСІВ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ВИЩОЇ ШКОЛИ

Катерина Володимирівна ВЛАСЕНКО, Ірина Василівна ЛОВЬЯНОВА, Віталій Валентинович АЧКАН, Оксана Марківна КОНДРАТЬЄВА, Ірина Вікторівна СІТАК, Олена Олександрівна ЧУМАК

Abstract


Проаналізовано світовий досвід впровадження онлайн-навчання, контент відкритих освітніх онлайн-платформ, досвід авторів у викладанні  математичних дисциплін у закладах вищої освіти та результати опитування викладачів математичних дисциплін вищої школи і студентів педагогічних закладів вищої освіти. Сформульовано методичні вимоги до підготовки онлайн-курсів для викладачів математики вищої школи.

Keywords


відкрита освітня онлайнплатформа; онлайн-курс; викладачі математичних дисциплін вищої школи.

References


Trust T., Krutka D.G., Carpenter J.P. “Together we are better”: Professional learning networks for teachers. Computers & Education. 2016. Vol. 102.

URL: https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S036013151630135X (дата звернення 17.05.2019).

Kompen R.T., Edirisingha P., Canaleta X., Alsina M., Monguet J.-M. Personal learning Environments based on Web 2.0 services in higher education. Telematics and Informatics. 2019. Vol. 38.

URL: https://www.sciencedirect.com/science/

article/pii/S0736585318306312 (дата звернення 11.09.2019).

Alves P., Miranda L., Morais C. The Influence of Virtual Learning Environments in Students' Performance. Universal Journal of Educational Research. 2017. № 5(3). URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ1134444 (дата звернення 18.08.2019).

Tawil N.M., Shaari I., Zaharim A., Othman H. Implementing Internet Source as Tools in Teaching and Learning. Engineering Mathematics. ProcediaSocial and Behavioral Sciences. Ismail, Procedia, 2013. – № 102. – Р. 122–127.

Costic L. The contribution of the new technologies to learning mathematics. Procedia-Social and Behavioral Sciences. Ismail, Procedia, 2014. – №128. – Р. 240–245.

Vlasenko K. Chumak O., Sitak I., Lovianova I., Kondratyeva O. Training of Mathematical Disciplines Teachers for Higher Educational Institutions as a Contemporary Problem. Universal Journal of Educational Research. 2019. Vol. 7(9). URL:

http://www.hrpub.org/journals/article_info.php?aid=8243 (дата звернення 28.10.2019).

Vlasenko K.V., Lovyanova I.V., Chumak O.O., Sitak I.V., Kalashnykova T.S. The formation of foreign language competence of engineering students through CLIL-method. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.2019.

URL: http://files.dilemascontemporaneo

seducacionpoliticayvalores.com/200006243-

e84c1e84c3/EE%2019.11.68%20La%20formaci%C3

%B3n%20del%20conocimiento%20de%20lenguas%

extranjeras%20de.....pdf (дата звернення 30.10.2019).

Ачкан В.В., Кугай Н.В. Методологические знания по элементарной математике как основа формирования готовности будущих учителей математики к инновационной педагогичной деятельности. Сборник научни трудове «MATTEX 2016». София, 2016. Т. 1. С. 226–235.

Власенко К. До проблеми формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів. Рідна школа. Київ, 2008. № 3–4. С. 25–27.

Кондратьєва О.М. Деякі прийоми організації корекції знань студентів. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. Донецьк, 2005. Вип.21. С. 35–38.

Кондратьева О.М. Корректирование знаний студентов и синергетика. Дидактика математики: проблемы и исследования. Донецк, 2007. № 24. С. 99–102.

Лов’янова І.В. Формування інтелектуальних умінь старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.09. Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2006. 284 с.

Сітак І.В. Психологічні основи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти : зб. наук. праць. Суми, 2016. Вип. 7. С. 235–241.

Чумак О.О. Навчально-методичний посібник «Практичні заняття з теорії ймовірностей, ймовірнісних процесів та математичної статистики» для студентів технічних закладів освіти. Дидактика математики: проблеми і дослідження: міжнар. зб. наукових робіт. Донецьк, 2013. № 39. С. 112–118.

Ачкан В.В. Проблема реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсу алгебри та початків аналізу. URL: www.bdpu.org/scientificpublished/

pedagogics12007/10.Doc (дата звернення 05.08.2019).

Власенко К.В., Волков С.В., Сітак І.В. Комп’ютерно-орієнтоване теоретичне навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій. Актуальні проблеми природничо-математичної освіти : зб. наук. праць. Суми, 2016. Вип. 8. С. 172–179.

Власенко К. Формування умінь і навичок студентів інженерних вищих навчальних закладів у процесі евристичної діяльності. Рідна школа. Київ, 2005. № 4. С. 55–58.

Лов’янова І. В., Попель М. В. Вивчення дисципліни

«Диференціальні рівняння» з використанням вільнопоширюваного програмного забезпечення. Теорія

та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2011. Випуск ІХ. С.94–99.

Лов’янова І.В. Професійно спрямоване навчання

математики у профільній школі: теоретичний аспект: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2014. 368 с.

Vlasenko K., Chumak O., Sitak I., Chashechnikova O., Lovianova I. Developing informatics competencies of computer sciences students while teaching differential equations. Espacios, 2019. Vol. 40 (Number 31).

URL: http://www.revistaespacios.

com/a19v40n31/19403111.html (дата звернення 25.10.2019).

Власенко К. Вища математика: елементи лінійної і векторної алгебри [Електронний ресурс]: Електронний навчально-методичний посібник для студентів технічних ВНЗ. Краматорськ: ДДМА, 2010.

Власенко К., Чумак О. Математичне моделювання

майбутніми інженерами в ході навчання теорії ймовірності та теорії випадкових процесів. Вісник національного технічного університету «ХПІ». Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків, 2012. № 1. С. 38–43.

Vlasenko K., Lovianova I., Sitak I., Chumak O., Kondratyeva О. Learning Platform as One of the Ways to Improve the Professional Qualification of Mathematical Disciplines Teachers at Higher Technical Educational Institutions. 16-the Conference Hands-on Science. Innovative Education in Science and Technology (Kharkiv, 2–6 September 2019). Kharkiv, 2019. Р. 164–166.

Онлайн-платформа «Викладачу математики вищої школи». URL: http://formathematics.com (дата звернення 08.11.2019).

Сітак І.В. Методика створення системи завдань

комп’ютерно-орієнтованого опанування майбутніми фахівцями з інформаційних технологій диференціальних рівнянь. Проблеми інженернонаукової освіти: зб. наукових праць. Харків, 2015. Вип. 47–48. С. 48–57.

Burgess G., Holt A., Agius R. Preference of distance learning methods among post-graduate occupational physicians and hygienists. Occupational Medicine. 2005. № 55. Р. 312–318. URL:

https://www.semanticscholar.org/paper/Preference -of-distance-learning-methods-among-and-BurgessHolt/ 821e404bca6403d2cfae70dbb0fbabaca9fc59ec

(дата звернення 26.09.2019).


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size