ВИКОРИСТАННЯ ЛАТИНСЬКИХ ВИСЛОВІВ У НАУКОВОМУ СТИЛІ (НА МАТЕРІАЛІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ)

Алла Михайлівна ВАРИНСЬКА, Наталія Миколаївна КОРНОДУДОВА

Abstract


У роботі обґрунтовано значення й місце латинської мови в системі вищої юридичної освіти, зокрема:
– наведено довідки щодо використання латинської мови у наукових працях дослідників юридичної галузі;
– подано класифікації юридичних фразеологізмів за генетичними і за функціональними ознаками;
– розглянуто причини використання латинських висловів і афоризмів для професійної та загальної культури юриста;
– перелічено найуживаніші латинські вислови у юриспруденції.

Keywords


латинська мова; латинські вислови; латинська юридична термінологія; юриспруденція; професійна культура юриста.

References


Ющук І.П. Українська мова: підручн. Київ: Либідь, 2008. 640 с.

Українська мова. Енциклопедія. редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. Київ: Українська енциклопедія, 2000. 752 с.

Дорошенко С.І. Загальне мовознавство: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 288 с.

Рибачок С.М. Латинська мова для юристів: нав. посіб. Тернопіль, 2012. 190 с.

Латинська фразеологія для майбутніх юристів: навч. посіб. Уклад. Р.В. Миленкова, А.В. Різниченко. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2015. 76 с.

Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія: навч. посіб. Київ: Стилос, 2004. 277 с.

Артикуца Н.В. Юридичне термінознавство в Україні: сучасний стан, основні напрями та перспективи розвитку. Термінологічний вісник, 2019. Вип. 5. С. 6–17.

Скорина Л.П. Латинский язык для юристов: учебн. пособие. Под ред. проф. С.В. Семчинского. Минск: Новое знание, 2002. 448 с.

Ставнюк В.В. Юридична латина: основи граматики; вибрані юридичні терміни, формули, сентенції. Київ: Аквілон-Прес, 1997. 152 с.

Російсько-український словник юридичних термінів. Уклад. В.М. Драюк, С.Ю. Журавльов. Київ: Юрінформ, 1993. 240 с.

Корж А.В. Ділова українська мова для юристів : лекції та комплексні завдання: навч. посіб. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. 176 с.

Жулай С.Т., Куварова Е.К. Латинский язык для студентов-юристов: учебн. пособ. Киев: МАУП, 2000. 264 с.

Ораторське мистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. юрид. спец. За ред. проф. Н.П. Осипової. Харків: Одіссей, 2007. 144 с.

Бондар О.І., Карпенко Ю.О., МикитинДружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія: навч. підр. Київ: Академія, 2006. 368 с.

Оленич Р.М. Латинська мова. Львів: Світ, 1993. 336 с.

Цимбалюк Ю.В., Краковецька Г.В. Крилаті латинські вислови. Київ: Вища школа, 1976. 191 с.

Латинский словарь юридических терминов и выражений. Сост. В.А. Минасова, И.Ю. Губина. Ростов н/Д: Феникс, 2000. 320 с.

Торшина Л.М., Варинская А.М., Носкова А.Е. Лексика морского права: учебн. пособие для вузов. Одесса: Автограф, 2007. 233 с.

Гриценко С.П. Латинська мова й основи римського права: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 336 с.

Кацавець Р.С. Ораторське мистецтво: підручник. Київ: Алерта, 2015. 238 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size