ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ПІДГОТОВКИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

Наталія Олександрівна ЧУВАСОВА

Abstract


Вмотивовано актуальну необхідність розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології в закладах вищої освіти.

Запропоновано теоретичне обґрунтування сутнісних характеристик оцінного компоненту творчого потенціалу студентів як чинника їх підготовки до науково-дослідної роботи.

Проведено добір, модифікацію, розробку та тестування теоретико-емпіричного комплексу (анкетування, тестування, бесіди зі студентами) методів дослідження.

Для оброблення емпіричних даних із метою узагальнення результатів, отриманих у процесі експерименту, для перевірки ефективності дослідної програми й достовірності одержаних відомостей використано методи математичної статистики.

Отримано дані, які засвідчують позитивну динаміка розвитку самооцінки студентів, використання принципів розвитку творчого потенціалу, реалізації особистісно-орієнтованого підходу, технологій діалогічного, евристичного, інноваційного, інтерактивного, модульно-блочного навчання.


Keywords


творчий потенціал; рефлексія; самооцінка; самоконтроль; самокритичність; самосвідо-мість; науково-дослідна робота.

References


Сухомлинский В.А. Разговор с молодым дирек-тором школы. М.: Просвещение, 1982.110с.

Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: Кни-га для учителя. М.: Просвещение, 1993. 93 с.

Андреев В.И. Педагогика: Учебный курс для творческого саморазвития. 3-е изд. Казань: Центр инновационных технологий, 2012. 608 с.

Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. Минск: Вышэйшая школа,1991. 287 с.

Дербеньова А.Г. Педагогічна діагностика у клас-ному керівництві. Харків: Основа, 2007. 176с.

Мизинцев В.П., Фролова Н.В. Способ формали-зации и измерительная функция структурно-системных критериев. Педагогическое образова-ние, 1992. Вып.5. С. 63–67.

Чувасова Н.О. Теоретичні і методичні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у вищих навчальних закладах: дис… д-ра пед. наук: 13.00.04. Черкаси, 2017. 524с.

Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное посо-бие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Де-ловая книга, 2003. 336 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size