КОУЧІНГ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Юрій Володимирович ВІНТЮК

Abstract


У статті розглянуті особливості застосування коучінгу у професійній підготовці майбутніх фахових психологів у сучасних умовах. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження; вивчені праці що стосуються коучінгу в професійній підготовці майбутніх фахівців. З’ясовані головні засади застосування коучінгу в професійній підготовці фахівців у сучасних умовах. Виявлені закономірності коучінгу в професійній підготовці майбутніх фахових психологів у ЗВО. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективи подальших досліджень у даному напрямку

Keywords


професійна підготовка у ЗВО, застосування коучінгу в навчальному процесі, професійне становлення, підготовка майбутніх фахових психологів

References


Вінтюк Ю. В. Організація наукової роботи зі студентами гуманітарних і соціальних спеціаль-ностей. Філософські пошуки. 2009. Вип. XXХ. С. 281-291.

Вінтюк Ю. В. Організація виконання курсових робіт у студентів-психологів. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 484-488.

Врица П., Ардуи Я. Когда качество действий встречается с центровкой. Компас для коучей. М. : Международная Академия Трансформа-ционного Коучинга и Лидерства, 2008. 224 с.

Берн Э. Лидер и группа. О структуре и динами-ке организаций и групп. М.: Эксмо, 2008. 288 с.

Бейтц Б. Маленька книжка великих коучінгових моделей. Харків: Фабула, 2019. 272 с.

Вітмор Дж. Ефективний коучинг. К.: Вид. гр. КМ-БУКС, 2019. 336 с.

Голви У.Т. Максимальная самореализация. Рабо-та как

внутренняя игра. Фокус, обучение, удо-вольствие и мобильность на рабочем месте. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 264 с.

Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки коуча коучей. М. : Добрая Книга, 2008. 288 с.

Леонова С.В. Коучинг як засіб розвитку потенці-алу особистості. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream /ntb/20420/1/99-Leonova-165-167.pdf

Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно всё. СПб.: «Речь», 2004. 272 с.

Нежинська О.О., Тименко В. М. Основи коучин-гу: навчальний посібник. – К.; Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2017. 220 с.

Нежинська О.О., Тименко В.М. Використання коучингу в системі вищої освіти України. Вісник післядипломної освіти, 2015. Вип. 15. С. 236–245. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpo_2015_15_23

Парслоу М.Р. Коучинг в обучении: практические методы и техники. СПб.: Питер, 2003. 204 с.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок : інтерактивні технології навчання. Київ: А.С.К., 2004. URL: http://pedagogika.ucoz.ua/knygy/ Suchasnyj_urok.pdf

Рейнолдс М. Коучинг: эмоциональная компетен-тность: Направьте свои эмоции (EQ) на успех в работе. М.: Центр поддержки корпоративного управления и бизнеса, 2003. 103 с.

Романова С.М. Коучінг як нова технологія в професійній освіті. Вісник Нац. авіац. ун-ту. Се-рія : Педагогіка. Психологія. 2010. Вип. 3. С. 83–86.

Рудницьких О.В. Коучінг як інтеративна техно-логія в освіті. Вісник Дніпропетровського уніве-рситету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогі-ка і психологія». Педагогічні науки, 2014. № 2 (8). С. 173–176.

Сурмяк Ю.Р., Кудрик Л.Д. Педагогічний коучінг у підготовці студентів-психологів. Науковий віс-ник Львівського державного університету внут-рішніх справ. Серія психологічна. 2016. № 1. С. 188–197.

Томашек Н. Системный коучинг. Целеориенти-рованный подход в консультировании. Харьков: Изд-во Гуманитарный центр, 2016. 168 с.

Уитмор Д. Коучинг высокой эффективности: Новый стиль

менеджмента. Развитие людей. Высокая эффективность. М.: Международная академия корпоративного управления и бизнеса, 2005. 168 с.

Уитмор Дж. Coaching новый стиль менеджмента и управления персоналом: практ. Пособие. М. : Изд-во «Финансы и статистика», 2005. 160 с.

Хмельницька О.С. Коучинг як сучасна техноло-гія підвищення ефктивності навчального проце-су. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 315-319.

Хомченко-Семенова Л. О. Коучинг як ефективна технологія формування успішного студента. Віс-ник Національного авіаційного університету. – 2015. № 7. Серія: Педагогіка, Психологія. URL:

http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/10242

Coaching for teaching and learning: a practical guide for schools, Guidance report Rachel Lofthouse, David Leat, Carl Towler. – CFBT-2010. URL: http://www.ncl.ac.uk/cflat/news/document/5414_CfT_FINALWeb.pdf


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size