ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  КЛЮЧ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Тамара Степанівна ГНАТЕНКО

Abstract


Розглядаються питання професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі у сучасних умовах, яка набуває пріоритетного значення, оскільки істотно сприяє подальшому розвитку охорони здоров’я населення, збереженню й зміцненню здоров’я людей та запобіганню різноманітним захворюванням. Адже, саме висококваліфіковані фахівці фармацевтичної галузі здатні забезпечити пошук та вдосконалення нових ефективних засобів лікування і профілактики хвороб.

Вмотивовується, що в умовах, які склалися у світі через пандемію COVID-19, розвиток фармацевтичної галузі вимагає більш якісної підготовки фахівців та більш глибокого вивчення предметів з використанням сучасних інтерактивних методів навчання, базованих на новітніх інформаційно-комп’ютерних технологіях та стимулюючих студентів ЗВО до творчої, пошукової діяльності. У цьому процесі провідну роль відіграють дистанційні форми навчальної діяльності, засновані на сучасних комп’ютерних технологіях (Google форми, платформа Moodlе, чат-заняття, скайп-лекції, вебінари та вайбер-чати), які характеризуються мобільністю, всеохопністю контингенту студентів, інтерактивними формами спілкування

Keywords


фармацевтична галузь; інтерактивні методи навчання; освітній процес; дистанційне навчан-ня; фармакологія; лікарські препарати.

References


Шевченко О.С., Шевченко Р.С., Тодоріко Л.Д. Вплив стилю педагогічної діяльності викладача на ставлення студента до навчання. Актуальні питання якості медичної освіти: тези доп. на-ук.-практ. конф. з міжнар. участю: у 2 т. Тер-нопіль: ТДМУ, 2016. Т. 1. С. 114–115.

Іова В.Ю., Красномовець С.В. Інноваційні мето-ди виховання. Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Мошак М.І., 2006. 192 с.

Євтушевський В. Управління інноваційним роз-витком у вищих навчальних закладах України. Проблеми освіти. 2008. Вип. 54. С. 13–19.

Антонова О.Є. Упровадження інноваційних тех-нологій у процес професійної підготовки майбут-ніх фармацевтів (аналіз досвіду житомирського базового фармацевтичного коледжу). Професій-на підготовка фахівців: креативний підхід: мо-нографія. За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. С. 198–217.

Андреев А.А. Введение в дистанционное обуче-ние. Компьютеры в учебном процессе. М.: Ин-терсоциоинформ, 1998. № 2. С. 25–68.

Сисоєва С.О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: наук.-метод. жур-нал, 2003. Вип. 3/4. С. 78–87.

Домрачев В.Г. Дистанционное обучение: воз-можности и перспективы. Высшее образование в России, 2004. № 3. С. 79–87.

Суровцева Р.Ф. Проблема інноваційної діяльності в педагогічній теорії та практиці. Наука і освіта, 2001. № 6. С. 116–120.

Бардась А.В. Ділова гра “Девелопер” як інстру-мент впровадження компетентнісного підходу у навчальний процес. Економічний вісник. Розви-ток економічної освіти, 2013. № 1. С. 161–169.

Дуткевич Т.В. Психологічні основи використан-ня інтерактивних методів навчання у процесі підготовки спеціалістів з вищою освітою. Вико-ристання інтерактивних методів та мульти-медійних засобів у підготовці педагога: зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Абетка – Нова, 2003. С. 26–33.

Tait A. D`Une vocation nationale a une vocation international: I`Universite ouverte, le Royame-Uni et Europe. CEPES, Enseignement superieuren Eu-rope. 2004. Vol. XIX. No. 2. P. 1097–1106.

Wolf de H.C. Distance Education. The International Encyclopedia of Education. Second edition. Per-gamon, 2005. P. 1557–1563.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size