КОНСТРУКТИВНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Олексій Олександрович САМОЙЛЕНКО

Abstract


Представлено конструктивну модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Проаналізовано поняття «модель» та «моделювання». Уточнено значення дефініції «конструкт» як цілісної, відокремлюваної від інших сутності певної області, яка недоступна безпосередньому спостереженню, але гіпотетично виводиться і/або вибудовувана логічним шляхом на основі спостережуваних ознак, з достатнім ступенем експериментально і логічно підтверджується і достовірно не спростовувана, теоретична побудова і поняття, що використовується для її подання. Визначено наукову позицію відносно поняттєвого поля моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища, що закладає в основу мету, засіб і результат моделювання, яке є характеристикою якості об’єкта дослідження і спосіб отримання інформації про результативність системи професійної підготовки.

На основі теоретичного аналізу конструктивна модель здатна відображати просторові педагогічні співвідношення між елементами досліджуваного об’єкта. Визначено, що концептуальна модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища складається з п’яти конструктів. Охарактеризовано кожен з п’яти конструктів моделі, а саме цільовий, концептуальний, змістовий, діяльнісно-технологічний та результативно-коригуючий. Визначено мету моделі, яка полягає в тому, щоб сформувати готовність бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища до професійної діяльності. З’ясовано, що результатом конструктивної моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища є сформована готовність у бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності.


Keywords


модель; моделювання; конструктивна модель підготовки; бакалавр з кібербезпеки; освітньо-цифрове середовище

References


Єжова, О.В. Класифікація моделей в педагогіч-них дослідженнях. Наукові записки. Серія: Про-блеми методики фізико-математичної і техно-логічної освіти, 2015. (№5), С. 202-207.

Ільїна, В.М., Кочін, І.В., Трошин, Д.О., Акулова, О.М., & Гайволя, О.О.. Моделювання як спосіб отримання інформації про результативність сис-теми післядипломної медичної освіти. 2018. URL: https://zounb.zp.ua/node/1165

Кабак, В.В. Моделювання процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ю-терних технологій в освіті. Наукові записки. Се-рія: педагогіка, 2016. № 2. С. 62–68.

Кордуелл, М. Психологія. А–Я: Словник-довідник. Пер. з англ. К.С. Ткаченко. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.

Самойленко, О.О. Педагогічний аналіз критеріїв, показників та рівнів формування готовності ба-калаврів з кібербезпеки до професійної діяльно-сті. Вісник Черкаського національно універси-тету. Серія «Педагогічні науки», 2020. №1, С. 129–134.

Сисоєва, С.О., Кристопчук, Т.Є. Теоретичні методи педагогічного дослідження: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013.

Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. по-сіб. Черкаси: ЧДТУ, 2010.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size