НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юлія Анатоліївна ГАЛАЙКО

Abstract


Розглянуті теоретичні результати дослідження щодо виявлення впливу науково-дослідницької роботи в контексті розвитку готовності до інноваційної педагогічної діяльності майбутніх учителів математики в умовах магістратури. Виявлені компоненти, що здійснюють позитивний вплив на розвиток готовності студентів магістратури до науково-дослідницької роботи в умовах магістерського середовища. Домінуючим серед них визнано когнітивно-змістовий складник як сукупність теоретичних і методологічних дослідницьких знань, що забезпечують не лише фундаментальну підготовку, а й розвиток тих якостей особистості магістранта, що сприяють реалізації процесуально-діяльнісного перебігу його пізнавальних функцій, спрямованих на професійно-особистісне самовираження майбутнього вчителя математики. У контексті останнього важливим є створення умов для творчого розвитку особистості майбутнього вчителя математики шляхом актуалізації суб’єктивного досвіду науково-дослідницької діяльності в опануванні технологій моделювання, розвитку нових форм і засобів різноманітних досліджень, у тому числі математизації та комп’ютеризації.

Keywords


інноваційна педагогічна діяльність; готов-ність; готовність до інноваційної діяльності; науково-дослідницька робота; вчитель математики

References


Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: Указ Президента України від 25 червня 2013 року №344/2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Ачкан В.В. Підготовка майбутніх вчителів мате-матики до інноваційної педагогічної діяльності: монографія. Київ: Маслаков, 2018. 308 с.

Кузьмінський А.І., Тарасенкова Н.А., Акуленко І.А. Наукові засади методичної підготовки май-бутнього вчителя математики. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. 320 с.

Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного про-цесу у вищій школі: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2005. 239с.

Волощук І.А. Формування готовності молодого вчителя фізико-математичних дисциплін до інноваційної діяльності в системі методичної ро-боти школи: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Черкаси, 2010. 22 с.

Готюр О.І., Деніна Р.В., Волинський Д.А., Ко-чержат О.І. Роль науково-дослідницької роботи студента у формуванні майбутнього фахівця. Art of medicine. 2019. № 3. С. 85–88.

Нічуговська Л.І. Розвиток готовності майбутніх педагогів до інклюзивного навчання в умовах магістратури. Ukrainen professional education = Українська професійна освіта: наук. журн. Пол-тава, 2019. Вип. 5. С. 35–41.

Щербакова І.М. Психологічні особливості готов-ності до інноваційної діяльності як важливої професійної якості педагога. Проблеми підгото-вки сучасного вчителя. Збірник наукових праць, 2012. № 6. Ч.1. С. 134–139.

Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид. Херсон: Олді плюс, 2013. 515с.

Істинюк І.Д. Педагогічна практика – провідний засіб забезпечення готовності студентів до інно-ваційно ї виховної діяльності з молодшими шко-лярами. Психологія: реальність і перспективи, 2015. Вип. 4. С. 114–118.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size