ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Юлія Миколаївна БАГНО, Олена Миколаївна СЕРГІЙЧУК

Abstract


На сьогодні перед системою освіти стоїть проблема підготовки майбутнього вчителя, який здатний самостійно здійснювати вибір змісту освіти, конструювати та інтегрувати освітній матеріал, створювати освітні проекти, використовувати ефективні освітні технології, конструювати та управляти освітнім процесом.

В історії становлення та розвитку вітчизняної системи освіти є значний досвід упровадження комплексного навчання. Сутність комплексного підходу полягає зокрема, у створенні інтегрованих курсів – навчальних предметів, які адаптують для вивчення та інтегрують знання декількох наук або видів мистецтв; запровадженні тематичних днів, які об’єднують блоки знань із різних навчальних предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня.


Keywords


майбутній вчитель початкових класів; інтег-роване навчання; принцип дитиноцентризму; принцип індивідуального підходу; навчальна про-грама; демократизація освітнього процесу.

References


Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»: розпорядження Кабінету Міністрів України № 988-р від 14 грудня 2016. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934

Про затвердження Концепції розвитку педа-гогічної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р, № 776. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Багно Ю.М. Соціально-культурні компоненти навчально-виховного процесу сільської початко-вої школи в Україні (20 – початок 30-х рр. ХХ століття): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Пе-реяслав-Хмельницький, 2009. 220 с.

Типова освітня програма, розроблена під керів-ництвом Савченко О. Я.: Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 1272. URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/1-2-dodatki.pdf

Матеріали про організацію єдиної трудової шко-ли України (постанови, проекти положень, про-токоли, тези, доповіді, доповідні записки, плани занять, звернення) 4.02.1919 – 27.06.1919. ЦДАВО України (Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166. Оп.1. Спр. 388. Арк. 6–7.

Типова освітня програма початкової освіти. Цикл І (1–2 класи). URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/tipovaosvitnyaprograma-1.doc.

Щодо затвердження освітніх програм загальної середньої освіти: Лист Міністерства освіти і на-уки України № 1/9-344 від 25.05.2018. URL: https://intellect-ukraine.org/novyny/164-typovi-osvitni-programy-22

Савченко О.Я. Початкова освіта в контексті ідей нової української школи URL: http://lib.iitta.gov.ua/714505/1/Початкова%20освіта%20в%20контексті%20ідей%20НУШ.pdf

Інтегроване навчання. Глосарій. Онлайн-курс для вчителів початкових класів https://edera.gitbook.io /glossary/integraciya/intehrovane_navchannia

Логачевська С.П. Диференціація – одна з форм інтерактивного навчання молодших школярів: [з досвіду педагогічної діяльності]. Початкова школа. №10. 2006. С. 18–23.

Савченко О.Я. Енциклопедія освіти. Гол. ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер. 2008. С. 626.

Гончаренко С.У. Формування наукової картини світу в дорослих: монографія. Київ: ІПООД НАПН України, 2013. 220 с.

Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. Москва. 2000. 224 с.

Бібік Н.М Інтегроване навчання: досвід упро-вадження в початковій школі. URL: http://lib. iitta.gov.ua/714524/1/Бібік_тези_2018.pdf

Радул В.В., Кравцов В.О., Михайліченко І.М. Основи професійного становлення особистості сучасного вчителя: навч. посібник. Кіровоград: Імекс ЛТД, 2007. 252 с.

Андрущенко В. Нову школу збудує новий вчи-тель: інтерв’ю. URL: https://npu.edu.ua/ua/interv-iu/4068-novu-shkolu-zbuduie-novyi-vchytel.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size