МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Юрій Васильович ДУТЧАК

Abstract


У статті розглядаються питання, пов’язані з розробленням моделі системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури.

У дослідженні під моделлю розуміють образно уявлений або матеріально реалізований аналог – цільову педагогічну програму, що відтворює досліджуваний об’єкт і здатна забезпечити заміну його таким чином, що з’являється можливість отримати нову інформацію про цей об’єкт.

Модель, як правило сприймається у двох значеннях: у широкому – коли йдеться про певне спрощення дійсності, її ідеалізацію – та у вузькому – коли хочуть зобразити досліджуване явище за допомогою іншого, більш вивченого, яке легше зрозуміти.

Встановлено, що моделювання є методом наукового дослідження; основою для розроблення нової теорії; механізмом визначення перспективи розвитку об’єкту пізнання.

Охарактеризовано структурні блоки (цільовий, теоретико-методологічний, змістовий, процесуальний, критеріально-оцінювальний) моделі системи забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури та наповнюваність даних блоків.

Сформульовано авторське тлумачення поняття «забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури», що трактується, як сукупність процедур та діяльності, що мають за мету гарантування та покращення ефективності надання освітніх послуг, які передбачають формування спеціальних знань, навчання фізичних вправ, розвиток фізичних здібностей та виховання морально-вольових якостей особистості, що відповідають вимогам зацікавлених сторін та держави.

Keywords


модель; моделювання; професійна підготов-ка; забезпечення якості; професійна компе-тентність; майбутні магістри середньої освіти з фізичної культури

References


Шатран Ю.П. Педагогічне моделювання у про-цесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології. Рідна школа. 2012. №12. С. 39–43.

Сікора Я.Б. Формування професійної компетент-ності майбутнього вчителя інформатики засоба-ми моделювання: автоpеф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир: Житомирський держ. ун-т імені Івана Франка, 2010. 20 с.

Гнезділова К.М. Касярум С.О. Моделі та моде-лювання у професійній діяльності викладача вищої школи: навч. посіб. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А. 2011. 124 с.

Сущенко Л.П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоре-тико-методологічний аспект) : монографія. Запо-ріжжя: Вид-во ЗДУ, 2003. 442 с.

Haston W. Teacher Modeling as an Effective Teaching Strategy. Music Educators Journal, 2007. Vol. 93. Issue 4. р. 26–30.

Словник іншомовних слів за редакцією О. С. Мельничука. URL: https://slovnyk.me/dict/foreign_ melnychuk/модель (дата звернення 19.04.2020).

Міхєєнко О.І., Котелецький В.І. Модель профе-сійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спор-ту. 2014. №9. С.41–46.

Halloun I. Modeling Theory. URL: http://www.halloun.net/modeling-theory/ (дата звернення 24.04.2020).

Давидович Л.В. Модель підготовки майбутнього вчителя музики до реалізації вокально-педагогічної спадщини М. Глінки у професійній діяльності як наукова проблема. Збірник науко-вих праць Харківського національного педагогіч-ного університету імені Г.С. Сковороди. «Засоби навчальної та науково-дослідної роботи», 2010. Вип. 32. С. 29–35.

Пикельная В.С. Теория и методика моделирова-ния управленческой деятельности (школоведче-ский аспект): дис. … доктора пед. наук: 13.00.01. Кривой Рог, 1993. 374 с.

Гончаренко С.У. Методи дослідження в педаго-гіці. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук Ук-раїни, гол. ред. В. Г. Кремень. Київ: Юрінком Інтер, 2008. С. 490–491.

Теплицька А.О. Модель і моделювання в профе-сійній освіті майбутніх вчителів. Духовність осо-бистості: методологія, теорія і практика, 2015. №6(69). С. 181–191.

Степанченко Н.І. Система професійної підготов-ки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих навчальних закладах: дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017, 629 с.


Full Text: PDF (Українська)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
   
Archive
2015 343 353 365 367 370  
2016 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
2017 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13-14 15 16 17-18    
2018 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10-11 12 13
  14 15 16 17 18
2019 1 2 3 4    
2020 1 2  3 4    
2021 1          

User

Information

Journal Content

Browse

Language

Font Size