Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки

Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки

Рік заснування: 1997.

Тематика: висвітлення проблем едукаційної роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, актуальних питань загальної педагогіки та історії педагогіки, професійної освіти, управління освітою, методики викладання, соціальної педагогіки. У публікаціях досліджуються різні аспекти розвитку та становлення вищої школи та інших закладів освіти, особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та учнів, неперервність освіти тощо. 

Реферативні бази даних: реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія педагогогічні науки, irbis-nbuv.gov.ua), Українське реферативне журнало «Джерело».

ISSN: 2076-586Х (Print)

             2524-2660 (Online)

Журнал індексується в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus (ICV 2016: 58,82), Research Bible, Scientific Indexing Services.


Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21391-11191Р від 25.06.2015

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Спеціальність ДАК: 13 – педагогічні науки

Періодичність: 18 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Головна редакційна колегія: Черевко О.В., д.е.н., проф. (головний редактор); Боєчко Ф.Ф., член-кор. НАПН України, д.б.н., проф. (заступник головного редактора); Корновенко С.В., д.і.н., проф. (заступник головного редактора); Кирилюк Є.М., д.е.н., проф. (відповідальний секретар); Архипова С.П., д.пед.н., проф.; Біда О.А., д.пед.н., проф.; Гнезділова К.М., д.пед.н., проф.; Головня Б.П., д.т.н., доц.; Гусак А.М., д.ф.-м.н., проф.; Десятов Т.М., д.пед.н., проф.; Земзюліна Н.І., д.і.н., проф.; Жаботинська С.А., д.філол.н., проф.; Кузьмінський А.І., член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф.; Кукурудза І.І., д.е.н., проф.; Лизогуб В.С., д.б.н., проф.; Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., доц.; Марченко О.В., д.філос.н., проф.; Масненко В.В., д.і.н., проф.; проф.; Мінаєв Б.П., д.х.н., проф.; Морозов А.Г., д.і.н., проф.; Перехрест О.Г., д.і.н., проф.; Поліщук В.Т., д.філол.н., проф.; Селіванова О.О., д.філол.н., проф.; Чабан А.Ю., д.і.н., проф.; Шпак В.П., д.пед.н., проф.

Редакційна колегія: Гнезділова К.М., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Методика навчання»); Сердюк З.О., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Методика навчання»); Шпак В.П., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Управління освітою»); Михальчук О.О., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Управління освітою»); Десятов Т.М., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Теорія та історія педагогіки»); Михальчук О.О., к.пед.н. (відпов. секретар напряму «Теорія та історія педагогіки»); Архипова С.П., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Соціальна педагогіка»); Пакушина Л.З., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Соціальна педагогіка»); Данилюк С.С., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Професійна освіта»); Лодатко Є.О., д.пед.н., проф. (відповідальний секретар напряму «Професійна освіта»); Акуленко І.А., д.пед.н., проф.; Бурда М.І., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Вовк О.І., д.пед.н., проф.; Грабовий А.К., к.пед.н., доц.; Гриценко В.Г., к.пед.н., доц.; Дімітріна Каменова, проф. (Болгарія); Євтух М.Б., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Капська А.Й., д.пед.н., проф.; Кондрашова Л.В., д.пед.н., проф.; Крилова Т.В., д.пед.н., проф.; Кузьмінський А.І., член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф.; Мельников О.І., д.пед.н., проф. (Білорусь); Мілушев В.Б., доктор, проф. (Болгарія); Ничкало Н.Г., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Остапенко Н.М., д.пед.н., проф.; Семеріков С.О., д.пед.н., проф.; Симоненко Т.В., д.пед.н., проф.

Адреса редакції: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81

Телефон: (0472)36-03-21, (0472) 33-10-97, (0472)56-98-47, (0472) 56-98-47

E-mail: Serdyuk_z@ukr.netshpakvalentina64@gmail.comludmila.pakushin@gmail.comlodatko@gmail.com

Адреса сайту видання (URL): http://ped-ejournal.cdu.edu.ua

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова

Розмір шрифта