Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки

Вісник Черкаського університету: Педагогічні наукиНауковий журнал індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus (ICV 2015: 53.99).

Рік заснування: 1997

Тематика: висвітлення актуальних проблем освіти дорослих як соціального інституту, фактору розвитку, соціальної адаптації і формування особистісної мобільності дорослої людини в сучасному суспільстві; вивчення досвіду зарубіжних країн (Швеція, ФРН, Італія) з розвитку і впровадження освітніх програм для дорослих та історичних аспектів організації освіти дорослих в Україні у різні історичні періоди; аспекти соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення; проблеми освітньої роботи у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; особливості організації різних форм навчання, розробки нових педагогічних технологій, педагогічні умови ефективності пізнавальної діяльності студентів та школярів, неперервність професійної освіти та ін.

Реферативні бази даних: Scolar Google (Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки, scholar.google.com), реферативна база даних «Україніка наукова» (Вісник Черкаського університету. Серія педагогогічні науки, irbis-nbuv.gov.ua)

ISSN: 2076-586Х

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21391-11191Р від 25.06.2015

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №528 від 12.05.2015

Спеціальність ДАК: 13 – педагогічні науки

Періодичність: 18 раз на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Головна редакційна колегія: Черевко О.В., д.е.н., проф. (головний редактор); Боєчко Ф.Ф., член-кор. НАПН України, д.б.н., проф. (заступник головного редактора); Корновенко С.В., д.і.н., проф. (заступник головного редактора); Кирилюк Є.М., д.е.н., проф. (відповідальний секретар); Архипова С.П., к.пед.н., проф.; Біда О.А., д.пед.н., проф.; Гнезділова К.М., д.пед.н., проф.; Головня Б.П., д.т.н., доц.; Гусак А.М., д.ф.-м.н., проф.; Десятов Т.М., д.пед.н., проф.; Земзюліна Н.І., д.і.н., проф.; Жаботинська С.А., д.філол.н., проф.; Кузьмінський А.І., член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф.; Кукурудза І.І., д.е.н., проф.; Лизогуб В.С., д.б.н., проф.; Ляшенко Ю.О., д.ф.-м.н., доц.; Марченко О.В., д.філос.н., проф.; Масненко В.В., д.і.н., проф.; Мігус І.П., д.е.н., проф.; Мінаєв Б.П., д.х.н., проф.; Морозов А.Г., д.і.н., проф.; Перехрест О.Г., д.і.н., проф.; Поліщук В.Т., д.філол.н., проф.; Селіванова О.О., д.філол.н., проф.; Чабан А.Ю., д.і.н., проф.; Шпак В.П., д.пед.н., проф.

Заступники головного редактора: Архипова Світлана Петрівна, кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Соціальна педагогіка»); Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Теорія та історія педагогіки»); Гнезділова Кіра Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, (відповідальний редактор напряму «Методика навчання»); Данилюк Сергій Семенович, доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Професійна освіта»); Шпак Валентина Павлівна, доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор напряму «Управління освітою»)

Відповідальні секретарі: Кучай Тетяна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар напряму «Теорія та історія педагогіки»); Лодатко Євген Олександрович, доктор педагогічних наук, професор (відповідальний секретар напряму «Професійна освіта»); Майборода Галина Яківна, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар напряму «Соціальна педагогіка»); Михальчук Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар напряму «Управління освітою»); Сердюк Зоя Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар напряму «Методика навчання»)

Члени редколегії: Гнезділова К.М., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Методика навчання»); Сердюк З.О., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Методика навчання»); Шпак В.П., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Управління освітою»); Михальчук О.О., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Управління освітою»); Десятов Т.М., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Теорія та історія педагогіки»); Бондаренко О.М., к.пед.н. (відпов. секретар напряму «Теорія та історія педагогіки»); Архипова С.П., к.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Соціальна педагогіка»); Майборода Г.Я., к.пед.н., доц. (відпов. секретар напряму «Соціальна педагогіка»); Данилюк С.С., д.пед.н., проф. (відпов. редактор напряму «Професійна освіта»); Лодатко Є.О., д.пед.н., проф. (відповідальний секретар напряму «Професійна освіта»); Акуленко І.А., д.пед.н., проф.; Бурда М.І., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Вовк О.І., д.пед.н., проф.; Грабовий А.К., к.пед.н., доц.; Гриценко В.Г., к.пед.н., доц.; Дімітріна Каменова, проф. (Болгарія); Євтух М.Б., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Капська А.Й., д.пед.н., проф.; Кондрашова Л.В., д.пед.н., проф.; Король В.М., к.пед.н., проф.; Крилова Т.В., д.пед.н., проф.; Кузьмінський А.І., член-кор. НАПН України, д.пед.н., проф.; Мельников О.І., д.пед.н., проф. (Білорусь); Мілушев В.Б., доктор, проф. (Болгарія); Ничкало Н.Г., д.пед.н., проф., академік НАПН України; Остапенко Н.М., д.пед.н., проф.; Семеріков С.О., д.пед.н., проф.; Симоненко Т.В., д.пед.н., проф.

Адреса редакції: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81

Телефон: (0472)36-03-21, (0472) 33-10-97, (0472)56-98-47, (0472) 56-98-47

E-mail: Serdyuk_z@ukr.netvalentine_shpak@mail.rukaf-srsp@ukr.netanela_12@mail.rulodatko@qmail.com

Адреса сайту видання (URL): http://ped-ejournal.cdu.edu.ua

Користувач

Інформація

Зміст журналу

Перегляд

Мова

Розмір шрифта