ІНТЕГРУЮЧА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя Анатоліївна Несторук

Анотація

В презентованій статті розглядаються питання потреби опрацювання базового елементу підготовки студентів електромеханічного профілю, як інтегруючої основи розвитку електромеханічної компетентності, з’ясувуються компетентнісні вимоги до майбутніх інженерів-електромеханіків та обґрунтовується в цьому напрямку позиціювання електротехнічних знань, що сприяють опануванню та розвитку електромеханічної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Несторук, Н. А. (2016). ІНТЕГРУЮЧА ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ЕЛЕКТРОМЕХАНІКІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1012
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталя Анатоліївна Несторук, Красноармійський індустріальний інститут ДонНТУ

кафедра електромеханіки і автоматики, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Гризун Л. Е. Визначення специфіки навчальних дисциплін різних типів як один з чинників формування змісту вищої професійної освіти / Л. Е. Гризун // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : Наук. журнал. – 2008. – № 8. – С. 51–56.

Артюх С. Ф. Основи наукових досліджень / С. Ф. Артюх, І. Я. Лізан, І. В. Голопьоров, Н. А. Несторук. – Харків : УІПА, 2006. – 278 с.

Несторук Н. А. Формування змісту технічної творчості засобами експериментальної діяльності / Н. А. Несторук // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : наук.-метод. зб. – Харків : УІПА, 2006. – Вип. № 13. – C. 65–71.

Рапацевич, Е. С. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Е. С. Рапацевич. – Минск : Современное слово, 2005. – 720 с.

Компетентнісно зорієнтована програма курсу "Методика навчання математики в початковій школі" : для напряму підготовки 0101 "Педагогічна освіта" : освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр [Електронний ресурс] / укл.С. О. Скворцова. – Одеса : ПНПУ ім. К.Д.Ушинського, 2010. – Режим доступу : http://skvor.info/students/metodika/info.html.

Психология и педагогика : учеб. пособ. / под ред. А. А. Бодалева, В. И. Жукова, Л. Г. Лаптева, В. А. Сластенина. – М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. – 585 с.

Петрук, В. А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія / В. А. Петрук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 292 с.

Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании / О.Е. Лебедев // Школьные технологии. – 2004. – №5. – С. 3–12.

Гончаренко, С. У. Інтеграція наукових знань і проблема змісту освіти / С. У. Гончаренко // Постметодика. – 1994. – № 2. – С. 2-3.

Эрганова Н. Е. Методика изучения электрических цепей в курсе электротехники средних ПТУ (на примере подготовки рабочих радиотехнического профиля) : Дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. – Казань, 1985. – 196 c.

Несторук Н. А. Экспериментальные исследования в процессе изучения технических дисциплин – необходимое условие качественной подготовки будущих инженеров-педагогов электромеханического профиля / Н. А. Несторук // Вектор науки Тольяттинского гос. ун-та. Серия «Педагогика и психология». – 2013. – № 2(13). – С. 225–227.

Несторук, Н. А. Методична компетентність майбутніх інженерів-педагогів / Н.А. Несторук // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки. Серія "Педагогічні науки". – К. : Центр наукових публікацій, 2013. – Ч. III. – С. 47- 49.