НОРМАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Олександрович Кучерявий

Анотація

На самостійну навчальну діяльність студентів припадає значна частина їхнього навчального навантаження. Це зумовлено постійним зростанням обсягів навчальної інформації та оновленням змісту навчальних дисциплін. Такі обставини призводять до все більшого використання інформаційних технологій у навчанні. З низки причин традиційна система управління навчальним процесом не готова до їх широкого застосування, що зумовлює проблему, яка розглядається в цій статті. Питання дослідження розглянуті на загальнодержавному рівні та рівнях управління ВНЗ і кафедри. Зокрема ті, що потребують нормативного розв’язання на державному рівні, визначені: визнання управління самостійною роботою студентів безпосереднім складником педагогічної діяльності й забезпечення авторських прав викладачів. Також на цьому рівні можуть розв’язуватися питання централізованого впровадження електронних навчальних платформ і сертифікованих інформаційних баз. До компетентності керівників вищих навчальних закладів віднесені такі питання: забезпечення роботи навчальних сайтів і електронних бібліотек, управління добором навчальних матеріалів, їх розміщенням на електронних ресурсах, подальшим використанням студентами. Визначені питання добору й розміщення навчальних матеріалів, які розв’язуються на рівні кафедри. Проаналізована основна причина незначної кількості звернень студентів до навчальних сайтів у практиці роботи ВНЗ – застарілі методики викладання навчальних дисциплін, її зумовленість суб’єктивним консерватизмом окремих викладачів, неготовністю й низькою мотивацією педагогів до оволодіння новими технологіями в управлінні самостійною роботою студентів. Визначено шляхи розв’язання цих труднощів

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кучерявий, А. О. (2016). НОРМАТИВНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ САМОСТІЙНОЮ НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1081
Розділ
Статті
Біографія автора

Андрій Олександрович Кучерявий, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

головний науковий співробітник науково-дослідного управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Вернидуб Р. М. Організація і управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі / Р. М. Вернидуб – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 110 с.

Дим Р. „Новый менеджериализм” и высшее образование: управление качеством и продуктивностью работы в университетах Великобритании / Розмари Дим // Вопросы образования. – 2004. – №3. – С. 44 – 56.

Основи організації праці керівних кадрів вищої школи / В. А. Семиченко, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар, Г. О. Штомпель. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 187 с.

Афанасьєв М. В. Формування системи управління самостійною роботою студентів / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха // Економіка розвитку. – 2011. – № 1 (57). – С. 89–92.

Журавська Л. М. Концептуальні умови управління самостійною роботою студентів у вищих закладах освіти / Л. М. Журавська // Освіта і управління. – 1999. – Т. 3, № 2. – С. 105–115.

Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей : навч. посіб. / [А. О. Кучерявий, М. Л. Шелухін, В. В. Кадала та ін.] ; за заг. ред. А. О. Кучерявого. – Донецьк : ПП «ВД «Кальміус», 2013. – 200 с.

Єльникова Г. В. Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти : автореф. дис. … доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Г. В. Єльникова. – Луганськ, 2005. – 44 с.

Романишин А. М. Проблеми підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах / А. М. Романишин // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 2. – С. 97–103.

Гора В. А. Особливості системи професійної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби України з надзвичайних ситуацій // В. А. Гора // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2013. – № 14. – I(7). – с. 107-111.

Монастирський В. М. Особливості професійного навчання та профорієнтаційної роботи в навчальних закладах МВС України / В. М. Монастирський // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2010. – № 2. – С. 99–101.

Борова Т. А. Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: спец. 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою» / Т. А. Борова . – К., 2012 . – 40 с.

Калініна Л. М. Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу / Л. М. Калініна. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 160 с.