СПОСОБИ УСУНЕННЯ ПСИХОДИДАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Іванівна Осадченко

Анотація

У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу виокремлено та схарактеризовано одну із ключових проблем застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання – щодо отримання та опрацювання змісту Інтернет-інформації. Результати здійсненого аналізу емпіричного матеріалу засвідчили, що дидактичними проблемами стосовно отримання та опрацювання змісту Інтернет-інформації є: недостовірність, ненауковість окремих фактів, що порушує принцип науковості та зв’язку навчання із життям; наявність непристойностей та нецензурності, що суперечить принципам емоційності та естетичності, розвивальності та виховальності навчання; необхідність довготривалої роботи з комп’ютером, як перешкода розвивальності навчання, систематичності та послідовності навчання тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Осадченко, І. І. (2016). СПОСОБИ УСУНЕННЯ ПСИХОДИДАКТИЧНИХ ПРОБЛЕМ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (10). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1085
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Іванівна Осадченко, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кафедра педагогіки і освітнього менеджменту, доктор педагогічних наук, професор кафедри

Посилання

Бордовская Н. В. Педагогика : учебное пособие / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб. : Питер, 2006. – 304 с.

Волкова Н. П. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова. – К. : Видавничий центр «Академія», 2003. – 576 с.

Крившенко Л. П. Современные технологии обучения / Л. П. Крившенко, М. Е. Вайндорф-Сысоева // Педагогика : учеб. / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – С. 317–341.

П’ятакова Г. П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів та магістрантів вищої школи [Електронний ресурс] / Г. П. П’ятакова, Н. М. Заячківська. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 55 с. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm

Никишина И. В. Инновационные педагогические технологии и организация учебно-воспитательного и методического процессов в школе: использование интерактивных форм и методов в процессе обучения учащихся и педагогов / И. В. Никишина. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград : Училютель, 2008. – 91 с.

Пєхота О. М. Технологічний підхід в освіті / О. М. Пєхота // Освітні технології : навч.-метод. посібник / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – С. 7–26.

Реан А. Психология и педагогика : учебное пособие / А. Реан, Н. Бордовская, С. Розум. – М., 2004. – 344 с.

Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 786 с.

Педагогіка : навчальний посібник / В. М. Галузяк, М. І. Сметанський, В. І. Шахов. – 2-е вид., випр. і доп. – Вінниця : «Книга-Вега», 2003. – 416 с.

Педагогика : учеб. / Л. П. Крившенко [и др.] ; под ред. Л. П. Крившенко. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 432 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка : підручник / А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К. : Знання, 2007. – 447 с.

Осадченко І. І. Теорія і практика ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи : монографія / І. І. Осадченко. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 414 с.