СЛУЖІННЯ ОФІЦЕРА ЯК ЧИННИК ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІЙСЬКОВОГО ТИПУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Андрій Олександрович Кучерявий

Анотація

Характерною рисою професійної діяльності офіцерів різних відомств є служіння. Водночас, як в установах підготовки офіцерів, так і у працях науковців служіння не розглядається як чинник проектування виховної роботи. Це є наслідком нерозв’язаної проблеми відсутності єдиних концептуальних засад проектування виховної роботи з майбутніми офіцерами всіх служб і відомств взагалі. Більш того, не вивченим є сам феномен служіння офіцера, яке може проявлятися в різних формах.

Метою дослідження є вивчення феномену служіння офіцера для його подальшого врахування при проектуванні виховної роботи у вищих навчальних закладах військового типу.

Майбутній офіцер має потребу бути невід’ємною частиною своєї нації, брати активну участь у житті суспільства, забезпечувати цілісність держави та роботу його інституцій, присвячувати себе певній справі. Це зумовлює наявність у нього потреб служіння суспільству, державі та особистісній ідеї. Таким чином, феномен служіння повинен розглядатися в трьох відповідних системах. Завдання вищого навчального закладу полягає у задоволенні зазначених потреб шляхом проектування і здійснення виховної роботи. Задоволення потреби майбутнього офіцера служити суспільству може бути реалізовано при відвідуванні ним театрів, музеїв, виставок, залученні курсантів до участі в роботі гуртків самодіяльності, шефської допомоги, зустрічей з ветеранами тощо. Служіння державі вимагає наявність світогляду і способу поведінки курсанта як державного службовця. Ці особистісні характеристики формуються при відвідуванні майбутнім офіцером тематичних вечорів, конференцій, тренінгів й інших заходів. Задоволення індивідуальних потреб розвитку курсанта зумовлює необхідність їх попереднього вивчення. Обов’язковому вивченню підлягають аспекти фізичного, естетичного, духовного, комунікативного розвитку майбутнього офіцера та інші, що є частиною виховної роботи. Відповідні виховні заходи мають різну цільову спрямованість, зміст та строки реалізації. Виховна робота у результаті проектування розбивається на етапи, окремі напрями, передбачає створення програм виховання на рівнях навчального закладу, факультетів, курсів, кафедр тощо.

Уперше служіння офіцера розглянуто як чинник проектування виховної роботи у вищих навчальних закладах військового типу. Також уперше служіння офіцера розглянуто в трьох функціонально-професійних системах «„Я” – суспільство», «„Я” – держава» і «„Я” – особистість».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кучерявий, А. О. (2016). СЛУЖІННЯ ОФІЦЕРА ЯК ЧИННИК ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВІЙСЬКОВОГО ТИПУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1111
Розділ
Статті
Біографія автора

Андрій Олександрович Кучерявий, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

науково-дослідне управління проблем розвитку військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Сопочкин А. И. Педагогические условия нравственного формирования личности курсантов военного вуза : дис… канд. пед. наук : 13.00.06 «Теория и методика воспитания (по направлениям и сферам деятельности)» / А. И. Сопочкин. – Челябинск, 1998. – 211 с.

Щеглов А. Ф. Фактор семьи в процессе нравственного формирования личности будущих офицеров : дис… канд. філос. Наук : 09.00.11 «Социальная философия» / А. Ф. Щеглов. – Омськ, 2004. – 186 с.

Гожиков В. Я. Организационно-педагогические условия государственно-патриотического воспитания будущего офицера : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / В. Я. Гожиков. – Кострома, 2001. – 203 с.

Евстропов Е. С. Моделирование системы патриотического воспитания курсантов высших военно-учебных заведений : дис… канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е. С. Евстропов. – Новокузнецк, 2005. – 199 с.

Мірошніченко В. І. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія / В. І. Мірошніченко; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – 376 c.

Осипова А. В. Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся современных высших военных учебных заведений на основе приоритетно-ориентированного подхода : дис… канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. В. Осипова. – Ростов-на-Дону, 2011. – 230 с.

Уткин В. Е. Военно-патриотическое воспитание в системе подготовки будущих офицеров в высших военно-учебных заведениях: на опыте частей и подразделений при выполнении служебно-боевых задач : дис… канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / В. Е. Уткин. – Казань, 2000. – 216 с.

Левченко С. М. Особистісно орієнтоване виховання майбутніх офіцерів у вищому військовому навчальному закладі : дис... канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / С. М. Левченко. – Харків, 2003. – 231 с.

Ставицький О. М. Теоретичні та методичні засади професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : монографія / О. М. Ставицький. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – 463 с.

Ленев Ю. А. Моделирование воспитательного пространства в высшем военно-учебном заведении / Ю. А. Ленев // Вестник военного университета. – 2008. – № 1 (13). – С. 23–35.

Молоканова Е. А. Моделирование воспитательной системы военного вуза : дис… канд. пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Е. А. Молоканова. – Тамбов, 2007. – 207 с.