ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Михайлович Медвідь
Анатолій Валерійович Бабічев
Володимир Миколайович Дем’янишин
Юлія Іванівна Медвідь
Андрій Григорович Бухун

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано сутність та структуру готовності до військової служби за контрактом чи у резерві в умовах постійних змін. Подано визначення «науки про освіту», оскільки з’явилась нова спеціальність. Запропоновано використовувати вісім стадій реалізації змін, запропонованих Джоном П. Коттером, у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації. Відображено структурну модель активної політики військового формування на ринку праці з її основними завданнями: професійна орієнтація на військову службу та підготовка військових фахівців. Запропоновано у подальших досліджень провести опитування таких категорій осіб: курсантів щодо професійної орієнтації на військову службу за контрактом у системі військово-патріотичного виховання шкіл; громадян України, які на даний час проходять підготовку за програмою офіцерів запасу, щодо удосконалення системи такої підготовки; офіцерів, які виконують (виконували) службово-бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції, зокрема тих громадян України які пройшли підготовку за освітньо-професійною програмою офіцерів запасу, були відмобілізовані; громадян України, які не військовослужбовці, проте були свідками виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями, можуть оцінити їх дії, професійність, зокрема щодо спілкування з місцевим населенням, з затриманим противником тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Медвідь, М. М., Бабічев, А. В., Дем’янишин, В. М., Медвідь, Ю. І., & Бухун, А. Г. (2016). ПОПЕРЕДУ ЗМІН У ВІЙСЬКОВИХ СИСТЕМАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1125
Розділ
Статті
Біографії авторів

Михайло Михайлович Медвідь, Національна академія Національної гвардії України

заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу, доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Анатолій Валерійович Бабічев, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

аспірант

Володимир Миколайович Дем’янишин, Національна академія Національної гвардії України

кафедра експлуатації та ремонту автомобілів та бойових машин, старший викладач

Юлія Іванівна Медвідь, АТ «Укрексімбанк»

відділ обслуговування індивідуальних клієнтів АТ «Укрексімбанк», економіст І категорії, студентка Національної академії Національної гвардії України

Андрій Григорович Бухун, Національна академія Національної гвардії України

відділення організації заочного та дистанційного навчання, начальник 

Посилання

Економічна енциклопедія: наукове видання / відповідальний ред. С. В. Мочерний. – в 3 т. – Т. 1. – К. : видавничий центр "Академія"; Тернопіль: Академія народного господарства, 2000. – 863 с.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-ХII : за станом на 22 лист. 2016 р. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (дата звернення : 22.11.16). – Назва з екрана.

Колот, А. М. Розвиток наук про працю та соціально-трудові відносини на засадах міждисциплінарності / А. М. Колот // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. – К. : ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана», 2014. – № 2 (8). – С. 7–26.

Економічна енциклопедія: наукове видання / відповідальний ред. С. В. Мочерний. – в 3 т. – Т. 2. – К. : видавничий центр "Академія"; Тернопіль: Академія народного господарства, 2001. – 847 с.

Сурмін, Ю. П. Майстерня вченого: підруч. для науковця / Ю. П. Сурмін. – К. : Навч.-метод. центр "Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2006. – 302 с.

Біла книга 2012. Збройні Сили України. – К. : Міноборони України, 2013. – 74 с.

Коттер, Джон П. Впереди перемен: пер. с англ. / Джон П. Коттер. – М.: Издательство «Олимп–Бизнес», 2016. – 256 с.

Куликов, Г. Т. Мотивация трудовой деятельности в системе рыночных отношений (на примере промышленности Украины): дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.09.01 "Демография, экономика труда, социальная экономика и политика" / Г. Т. Куликов ; Ин-т демографии и соц. исследований НАН Украины. – К., 2006. – 432 с.

Артюх, В. М. Аналіз пріоритетів, що спонукають до військової служби за контрактом / В. М. Артюх // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2009. – Вип. 19. – С. 173–176.

Великий тлумачний словник української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

Павлов, Я. В. Розвиток готовності до миротворчої діяльності офіцерів МВС України в системі післядипломної освіти: дис. … кандидата педаг. наук : спец. 13.00.04 «Теopiя i метoдика пpoфесiйнoї oсвiти» / Я. В. Павлов ; Національна академія Національної гвардії України. – Х., 2016. – 210 с.