ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Лариса Володимирівна Максимчук

Анотація

У статті розглянуто використання засобів інтерактивних технологій в процесі іншомовної підготовки майбутнього фахівця економічної сфери з метою формування спеціальних  умінь і навичок оптимальної міжособистісної взаємодії іноземною мовою.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Максимчук, Л. В. (2016). ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1129
Розділ
Статті
Біографія автора

Лариса Володимирівна Максимчук, Хмельницький національний університет

кафедра іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Авсюкевич Ю.С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. «Теорія і методика навчання: геманські мови» / Ю.С. Авсюкевич. – Севастополь, 2009. – 24 с.

Гришкова Р.О. Педагогічні засади формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей у процесі фахової підготовки: дис. … д-ра пед. наук: Р. О. Гришкова. – К., 2008. – 196 с.

Корнєва З.М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. «Теорія і методика навчання : германські мови» / З.М. Корнєва. – Київ, 2006.

Андрущенко Н.О. Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Н. О. Андрущенко. – Вінниця, 2011. – 20 с.

Деркач Ю.В. Підготовка майбутніх економістів в умовах нових технологій навчання / Ю.В. Деркач // Нові технології навчання. – 2010. – № 61. – С. 87–91.

Кларин М.В. Технологический подход к обучению / М. В. Кларин // Школьные технологии. – 2003. – No3 – С. 3–22.

Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / О. І. Пометун, Л. В. Піроженко; [за ред. О. І. Пометун]. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

Бабаян О.О. Формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами імітаційно-рольового моделювання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. О. Бабаян. – Вінниця, 2009. – 20 с.

Бізнес-тренінги для економістів : навч. посіб. / Н. Ю. Бутенко, О. О. Герасименко, О. Ю. Гулевич та ін. – К. : КНЕУ, 2007. – 280 с.