ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД АВСТРІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Маріанна Михайлівна Марусинець

Анотація

У статті окреслено проблеми сучасної української освіти, пов’язані з наданням майбутнім фахівцям якісної освіти; проаналізовано досвід австрійської системи навчання з підготовки вчителів початкових класів для популяризації її у теорію і практику вітчизняного досвіду. Якість розглядається як інтегральна характеристика системи освіти, що відображає ступінь відповідності досягнутих результатів нормативним вимогам, соціальним та особистісним очікуванням; вказано на її значущість у теорії і практиці підготовки фахівців у галузі початкового навчання. Вказано також на те, що австрійська система привертає увагу своєю відкритістю до позитивних нововведень, і водночас – унікальністю до збереження самобутності, національних та регіональних особливостей. Такими особливостями є співвідношення загальноосвітнього, спеціально-предметного й професійного компонентів підготовки фахівців; встановлення оптимального науково обґрунтованого балансу між дисциплінами різних циклів, які розпочинаються вже з перших курсів навчання; варіативність, яка забезпечується трьома типами дисциплін – обов’язковими, частково елективними і повністю елективними. Схарактеризовано вимоги, які сприяють здобуттю якісної вчительської професії: отримання обов’язкової вищої освіти; навчання упродовж усього життя; мобільність; партнерство.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Марусинець, М. М. (2016). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ДОСВІД АВСТРІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (14). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1130
Розділ
Статті
Біографія автора

Маріанна Михайлівна Марусинець, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник

Посилання

Гончаренко С. У. Головне – якість освіти / С. У. Гончаренко // Педагогічна газета. – 2006. – №3.

Гончаренко С. У. Український енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – 552 с.

Ковалева Г. С. Предварительные формулировки концептуальных положений: основные тезисы / Г. С. Ковалева, О. Б. Логинова // Материалы науч.-практ. конференции. Оценка качества образования как фактор развития школы. Самара, 17–І8 февр. – Самара, 2000. – С. 3–12.

Кремень В. Г. Суспільство знань і якісна освіта / В. Г. Кремень // Освіта. – 2007. – 21–28 березня.

Кремень В. Г. Якісна освіта: сучасні вимоги / В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія : Вісник Академії пед. наук України. – 10/2006 . – №4 . – С. 5–18 .

Локшина О. І. Моніторинг якості освіти: світовий досвід / О. І. Локшина // Педагогіка і психологія .– 2003. – № 1. – С. 108–116.

Ляшенко О. І. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. І. Ляшенко // Педагогіка і психологія .– 2005. – № 1. – С. 5–12.

Ніколаєнко С. Рейтингові системи – складові національного моніторингу якості освіти / С. Ніколаєнко // Вища школа. – 2006. – №3. – С. 3–14.

Освітній менеджмент в умовах змін : навч. посіб. / Л. Калініна, Л. Карамушка, Т. Сорочан [та ін.] ; за ред.: В. Олійника, Н. Протасової. – Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2011. – 308 с.

Субетто А. И. Проблема качества высшего образования в контексте глобальных и национальных проблем общественного развития (философия качества образования) / А. И. Субетто. – Спб.: Кострома, 2000.

Шишов С. Е. Мониторинг качества образования в школе / С. Е. Шишов, В. А. Кальней. – М. : Рос. пед. агентство, 1998. – 354 с.

Awans zawodowy nauczycieli w wybranych krajach Europy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Eurydice [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurydice.org.pl/sites/eurydice.org.pl/files/awans.pdf

Tumlirz K. Der Lehrerbildnertage // Österreichische Zeitschrift für Lehrerbidung, IV. Jahrgang. – Wien, 1912. – 237 s.

Willmann O. Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung. 4. Auflage. – Braunschweig, 1909. – S. 494.