КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло Ростиславович Демянчук

Анотація

У статті узагальнено, що в професійній підготовці майбутніх лікарів особливої значущості набуває реалізація компетентнісного підходу до формування у них культури професійного спілкування для ефективної міжособистісної взаємодії з пацієнтами. На прикладах доведено, що студенти покликані опанувати основні правила та норми культури професійного спілкування ще під час навчання у вищому медичному навчальному закладі, що складатиме основу їхньої професійної та комунікативної компетентності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Демянчук, М. Р. (2017). КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1153
Розділ
Статті
Біографія автора

Михайло Ростиславович Демянчук, Рівненський базовий медичний коледж

завідувач наукової лабораторії, кандидат педагогічних наук

Посилання

Нахаєва Я. М. Компетенция и компетентность как основа формирования готовности будущих врачей к профессиональной деятельности / Я. М. Нахаєва // Europӓische Fachhochschule. European applied sciences. – Stuttgart, 2015. – №10 (Oktober). – P. 22–25.

Банчук М. В. Cучасні завдання вищої медичної школи / М. В. Банчук, О. П. Волосовець, Т. І. Чернишенко // Магістр медсестринства. – 2008. – № 1. – С. 17–20.

Моісеєнко Р. О. Завдання вищої медичної освіти в контексті реформування галузі / Р. О. Моісеєнко, В. В. Вороненко, І. І. Фещенко, О. П. Волосовець // Ваше Здоров’я. – 2011. – № 31. – С. 10.

Мельничук І. М. Методологічний аналіз професіоналізації майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі / І. М. Мельничук // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 8–13.

Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Л. В. Дудікова. – Вінниця, 2011. – 21 с.

Кайдалова Л. Г. Професійне спілкування фахівців фармації : посіб. [для провізорів-інтернів зі спец. «Загальна фармація», «Клінічна фармація»] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 82 с.

Драч І. І. Компетентнісний підхід як засіб модернізації змісту вищої освіти / І. І. Драч / Проблеми освіти. − 2008. − Вип. 57. − С. 44−48.

Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход / Э. Ф. Зеер // Образование и наука. – 2004. – № 3 (27). – С. 44–49.

Зимняя И. А. Компетентность человека – новое качество результата образования / И. А. Зимняя // Проблемы качества образования. Кн. 2. Компетентность человека – новое качество результата образования : Материалы XIII Всероссийского совещания. – М. ; Уфа : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – С. 4–15.

Демянчук М. Р. Підготовка бакалаврів сестринської справи до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Р. Демянчук. – Хмельницький, 2015. – 228 с.

Ягупов В. В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти / В. В. Ягупов, В. І. Свистун // Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – Том 71. – С. 3–8.

Дружилов С. А. Психологические проблемы формирования профессионализма и профессиональной культуры специалиста / С. А. Дружилов. – Воронеж : ИПК, 2000. – 127 с.