ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Богдан Іванович Вовк

Анотація

У статті розглянуто актуальну проблему підвищення якості вищої професійної освіти. Розкрита сутність та роль педагогічних умов формування самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів практичного навчання ПТНЗ,  на основі аналізу літературних джерел проведено теоретичне обґрунтування  педагогічні умови, які забезпечать систематичне, послідовне формування знань, умінь та навичок їх самоосвітньої діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Вовк, Б. І. (2017). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1165
Розділ
Статті
Біографія автора

Богдан Іванович Вовк, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

аспірант кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва

Посилання

Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах : монографія / Р. С. Гуревич. – К. : Вища школа, 1998. – 229 с.

Сагитова Р. Р. Формирование самообразовательной компетенции студентов вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Р. Р. Сагитова. – Казань, 2011. – 215 с.

Чеботарева Е. С. Развитие самообразовательной компетентности студентов в процессе проектной деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. С. Чеботарева. – Курск, 2010. – 241 с.

Демченко Ю. М. Формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя математики: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. М. Демченко. – Кіровоград, 2016. – 261 с.

Злотникова Е.А. Становление самообразовательной компетенции как ценности будущих бакалавров-педагогов в образовательном процессе вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. А. Злотникова. – Красноярск, 2015. – 216 с.

Пришупа Ю. Ю. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ю. Ю. Пришупа. – Київ, 2016. – 222 с.

Федоренко О.Г. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / О. Г. Федоренко. – Київ, 2016. – 265 с.

Федорова Т. С. Личностно-ориентированная технология учебного проектирования в процессе развития технического творчества студентов вузов : автореф, дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 / Т. С. Федорова. – Кемерово, 2002. – 20 с.

Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения / Ю. К. Бабанский. - М.: Знания, 1987. – 80 с.

Єрмакова С. С. Довідник з професійно-педагогічної практики викладача вищого технічного навчального закладу : [навч.-метод. посіб.] / С. С. Єрмакова. – Одеса : Атлант, 2010. – 408 с.

Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація особистості : зб. наук. пр. Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – К. : Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153–161.

Положення про організацію освітнього процесу в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B1PrGvfDqTb4VGo5QklRUk1NNU0/view

Дайри Н. Г. Основное усвоить на уроке: Книга для учителя / Н. Г. Дайри – М. : Просвещение, 1987. – 191 с.

Панфилова Т.С. Развитие самостоятельности школьников во внеклассной работе / Т. С. Панфилова – М. : Просвещение, 1964. – 83с.

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Дзюбенко А. А. Новые информационные технологии в образовании / А.А. Дзюбенко. – М., 2000. – 104 с.

Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб пособ. для студ. высш. пед. учеб. завед. / И. Г. Захарова . – М. : Академия, 2003. – 192 с.

Співаковський О. В. Теорія та практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей / О. В. Співаковський. – Херсон: Айлант, 2003. – 249 с.