РОЗГЛЯД ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ПОХІДНИХ: ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА, КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина Володимирівна Мельник

Анотація

У статті розкрито зміст понять «культура» та її похідних: «професійна етика», «комунікативна взаємодія» та «професійне спілкування»; уточнено сутність поняття «культура професійного спілкування фахівців пожежної безпеки». Також визначено сутність професійної діяльності фахівців пожежної безпеки й акцентована увага на особистісних ціннісних орієнтаціях фахівців пожежної безпеки, як підґрунті для процесу формування професійної взаємодії в колективі на засадах етичних норм.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Мельник, І. В. (2017). РОЗГЛЯД ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРА ТА ЇЇ ПОХІДНИХ: ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА, КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ТА ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1166
Розділ
Статті
Біографія автора

Ірина Володимирівна Мельник, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту, аспірантка

Посилання

Зотов В. М. Українська та зарубіжна культура. Словник культурологічних термінів / В. М. Зотов, А. В. Клімачова, В. О. Таран. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

Шинкарук В. І. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 751 с.

Чубіна Т. Д. Соціологія: курс лекцій / Т. Д. Чубіна. – Черкаси: АПБ, 2012. – 324 с.

Українська і зарубіжна культура: навчальний посібник / за ред. К. В. Заблоцької. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 372 с.

Урсол О. В. Формування культури професійного спілкування у майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / О. В. Урсол; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. Авіаційний ун-т. – К., 2012. – 261 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: книга для учителя / В. А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

Шалигіна Н. П. Комунікативна компетентність військових фахівців як психолого-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Н. П. Шалигіна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2013. – Вип. 5. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_5_31.

Оганесян С. М. Шляхи формування продуктивного індивідуального стилю професійного спілкування у майбутніх викладачів [Електронний ресурс] / С. М. Оганесян // Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соціально-економічного розвитку України : зб. наук. пр. – 2002. – Частина II. – Режим доступу : http://ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/17530/1/Dubovik_70-75.pdf

Капітанець С. В. Педагогічні умови формування стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників: дис. …канд. пед. наук: 20.02.02 / С. В. Капітанець; Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – 222 с.

Коваль М. С. Формування індивідуального стилю професійного спілкування у майбутніх офіцерів пожежної охорони: дис. …канд. пед. наук: 13.00.04 / М. С. Коваль; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 1998. – 176 с.

Ромащенко І. В. Професійне спілкування як стратегічний напрям реформування освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Ромащенко // Соціум. Наука. Культура: Міжнар. наукова інтернет-конф. – Режим доступу : http://intkonf.org/kandpednauk-romaschenko-iv-profesiyne-spilkuvannya-yak-strategichniy-napryam-reformuvannya-osviti-v-ukrayini/

Радомський І. П. Професійне спілкування в юридичній діяльності [Електронний ресурс] / І. П. Радомський // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: зб. наук. пр. – Київ, 2006. – № 2(17). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/VKPI_fpp/2006-2/07_Radonskii.pdf

Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Л. В. Барановська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – 43 с.

Зязюн І. А. Педагогічна майстерність: підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів/ за ред. І. А. Зязюна. – Вид. 2-ге. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

Чмут Т. К. Етика ділового спілкування: навч. посібник / Т. К. Чмут, Г. Л. Чайка. – Вид. 3-тє. – К. : Вікар, 2003.– 223 с.

Анисимов О. С. Акмеологические основы рефлексивной самоорганизации педагога: творчество и культура мышления: автореф. дисс. … д-ра психол. наук / О. С. Анисимов. – М., 1994. – 86 с.

Бакштановский В. И. Профессиональная этика інженера / под ред. В. И. Бакштановского, Н. Н. Карнаухова // Ведомости. – Тюмень : НИИПЭ, 1999. – Вып. 14: Этос среднего класса. – С. 154.

Гусейнов А. А. Этика. Энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – 671 с.

Kultgen J. Ethics and Professionalism [Електронний ресурс] / J. Kultgen. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. – Р. ix–3. – Режим доступу : https://www.questia.com/read/11100950/ethics-and-professionalism