ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Артем Олександрович Майборода

Анотація

На шляху до високих результатів у професійній діяльності майбутньому фахівцеві ще в умовах навчання у вищому навчальному закладі необхідно оволодіти акмеологічною компетентністю, стрижнем якої є розвинена акмеологічна мотивація.

Невід’ємним компонентом акмеологічної компетентності (комплексна характеристика, курсанта вищого навчального закладу, що відображає сформованість акмеологічних мотивів, цінностей, знань, умінь, навичок, важливих особистісно-професійних якостей; забезпечує оволодіння способами саморозвитку, самовдосконалення для ефективного розв’язання складних завдань і непередбачуваних ситуацій в особистісній і професійній сферах життєдіяльності) є мотиваційний. До структури зазначеного компоненту входять мотивація саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, досягнення успіху, розвитку професійної і акмеологічної спрямованості, набуття професійної майстерності. Мета статті полягає в теоретичному аналізі змісту мотиваційного компоненту акмеологічної компетентності курсантів та практичній перевірці шляхів його формування.

У процесі дослідження нами використовувались теоретичний і порівняльний аналізи, пряме та опосередковане спостереження, діагностичні методики (мотивація професійної діяльності (К. Замфір), досягнення успіху і боязнь невдачі (О. Реан); тести самооцінки мотивації курсантів; узагальнення. Організація і проведення експериментального дослідження передбачало проведення констатувального, формувального, контрольного етапів. Результати вхідної діагностики надали можливість виявити переважно середній та низький рівні мотивів досягнення успіху, успішності в професії, сформованості внутрішньої мотивації на досягнення «акме»; дефіцит акмеологічних знань, умінь щодо розвитку акмеологічної мотивації, що необхідні в досягненні професійних і особистісних вершин. Робота з розвитку та формування акмеологічної мотивації курсантів здійснювалась завдяки використанню низки форм і методів: зустрічі, діалоги, дискусії, занять «Акмеологічної школи», мотиваційного тренінгу, що мали позитивно вплинути на курсантів з метою появи інтересу до роботи над розвитком акмеологічних мотивів.

За результатами контрольного експерименту виявлено, що кількість курсантів ЕГ з достатнім рівнем розвитку зросла на 8,7%, з високим рівнем – на 5%. У КГ показники залишились без змін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Майборода, А. О. (2017). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ АКМЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТА. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1200
Розділ
Статті
Біографія автора

Артем Олександрович Майборода, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

доцент кафедри фізико-хімічних основ розвитку та гасіння пожеж, кандидат педагогічних наук

Посилання

Майборода А.О. Формування акмеологічної компетентності майбутнього фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту у процесі професійної підготовки : дис…. канд. пед. наук: спец. 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / А.О. Майборода. – Черкаси., 2014. –182 с.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – Х. : Прапор, 2004. – 640 с.

Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб : Питер, 2003. – 512 с.

Божович Л. И. Формирование личности в детском возрасте / Л. И. Божович. – СПб : Питер, 2008. – 398 с.

Маркова А. К. Формирование мотивации учения / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 138 с.

Єрохін С. А. Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці / Єрохін С.А., Нікітін Ю.В., Нікітіна І.В. // Юридична наука. – 2011. – №1. – 20 с.

Хекхаузен Х. Психология мотивации достижений / Х. Хекхаузен. – СПб. : Речь, 2001. – 240 с.

Реан А. А. Психология и педагогика / А. А. Раен, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с.

Дроздов И. Н. Развитие психолого-акмеологической компетентности субъекта оценки и отбора персонала : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 – психология развития, акмеология / И. Н. Дроздов. – М., 1998. – 24 с.

Селезнёва Е. В. Развитие акмеологической культуры личности / под ред. А. А. Деркача. – М. : Изд-во РАГС, 2004. – 260 с.

Макаров С. В. Психолого-дидактические условия и факторы формирования акмеологической компетентности кадров управления : автореф. дис. … канд. психол. наук : спец. 19.00.13 – психология развития, акмеология / С. В. Макаров. – М., 2004. – 21 с.

Артемов Ю.С. Мотивация акмеологической компетентности управленцев : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13 – психология развития, акмеология / Ю.С. Артемов. – М., 2002. – 25 с.