ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ПРОСВІТИТЕЛІВ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ І ВЧЕНИХ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Леонід Володимирович Грищенко

Анотація

У статті зазначено, що правове виховання має свої національні корені, які виникли й розвивалися на національному ґрунті. Про це свідчать український фольклор, історичні пам’ятки часів Київської Русі, відомі пам’ятки літератури, як «Повчання» Володимира Мономаха, «Слово про закон і благодать» Іларіона, педагогічна спадщина та діяльність І. Вишенського, Г. Сковороди, М. Максимовича, Т. Шевченка та ін. Доведено, що у другій половині ХІХ – початку ХХ століття проблемами правового виховання переймалися М. Пирогов, К. Ушинський, В. Стоюнін, В. Вахтеров, С. Миропольський, О. Острогорський, П. Каптерєв, М. Демков та інші. Автором статті здійснено ґрунтовний аналіз праць відомих вітчизняних педагогів – М. Пирогова, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, які не лише розв’язали теоретичні проблеми формування правової культури, а й безпосередньо втілили їх у практичну діяльність. Водночас  враховано значний внесок у розробку теорії і практики формування правової культури відомих сучасних українських науковців – Г. Васяновича, М. Подберезського, Н. Ткачової, М. Фіцули та ін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Грищенко, Л. В. (2017). ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ У ПРАЦЯХ ПРОСВІТИТЕЛІВ, ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ І ВЧЕНИХ РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (18). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1202
Розділ
Статті
Біографія автора

Леонід Володимирович Грищенко, Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка

викладач юридичних дисциплін

Посилання

Политико-правовые ценности: история и современность / под ред. В.С. Нерсесянца. – М. : Эдиториал, 2000. – 256 с.

Пирогов Н.И. Правила о проступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа / Н.И. Пирогов // Избранные педагогические сочинения.– М. : Педагогика, 1985. – С. 39; 176–184.

Ушинский К.Д. О нравственном элементе в русском воспитании / К.Д.Ушинский // Педагогические сочинения в 6-ти томах. – Т. 2. – М., 1988. – С. 20–28.

Стоюнин В.Я. Заметки о русской школе / В.Я. Стоюнин // Избранные педагогические сочинения. – М., 1954. – С. 149–217.

Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения / В.П. Вахтеров – М., 1987. – С. 48–86.

Миропольский С.И. Дидактические очерки. Ученик и воспитывающее обучение в народной школе / С.И.Миропольский – СПб., 1890.– 72 с.

Острогорский А.Н. Рецензия на книгу Н.Дружинина «Общедоступное руководство к изучению законов» / А.Н. Острогорский // Образование. – 1893. – № 3. – С. 216–221.

Каптерев П.Ф. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели / П.Ф. Каптерев – СПб., 1914. – 211 с.

Тищенко В.В. Теоретические проблемы правового воспитания в развитом социалистическом обществе: автореф. дис. ... доктор. юрид. наук: 12.00.01 / В.В. Тищенко – М., 1982. – 49 с.

Кейзеров Н.М. Политика и правовая культура. Методологические проблемы. / Н.М.Кейзеров – М.: Юрид. л-ра, 1983. – С. 113–115.

Оксамытный В.Д. Социально-правовые исследования уровня правосознания молодежи. / В.Д. Оксамытный – К., 1982.– 16 с.

Пеньков Е.М. Социальные нормы: управление, воспитание, поведение. / Е.М. Пеньков – М. : Юрид. лит., 1990. – 191 с.

Алексеев С.С. Право и наша жизнь / С.С. Алексеев – М., 1978. – 30 с.

Маркова Г.Д. Научные основы и организация правового воспитания молодежи / Г.Д.Маркова – К. : Вища школа, 1979. – С.6.

Струтинский В.С. Принципы управления правовым воспитанием / В.С.Струтинский – О-во «Знание», УССР, 1983. – 48 с.

Правовое воспитание учащихся / Сост. Г.П.Давыдов, А.Ф. Никитин, В.М. Обухов. – М., 1979. – 159 с.

Методика правового воспитания / Под ред. А.В. Мицкевича и В.М. Обухова. – М.: Просвещение, 1982. – 179 с.

Абашидзе Д.М. Правовое воспитание учащихся V-VІІ классов в условиях внеклассной и внешкольной работы: дис. ... канд. пед. наук.: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Д.М. Абашидзе – Тбилиси, 1987. – 129 с.

Проблемы правового воспитания // Межвузовский сборник научных трудов / под ред. Р.К. Русинова. – Свердловск, 1988. – 121 с.

Татаринцева Е.В. Правовое воспитание. Методология и методика / Е.В. Татаринцева – М., 1990. – 175 с.

Фіцула М.М. Правове виховання учнів / М.М. Фіцула – К., 1997. – 147 с.

Подберезський М.К. Правова культура майбутнього вчителя / М.К. Подберезський – Харків, 1997. – 219 с.

Городинський М.І. Педагогічні умови забезпечення змісту правової освіти майбутнього вчителя: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / М.І. Городинський – Харків, 1998. – 167 с.

Горчакова О.А. Гуманистическая направленность педагогических взглядов Н.И. Пирогова: дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.А. Горчакова – Одесса, 2000. – 177 с.

Владимирова В.І. Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя в історії вищої педагогічної школи України (1917 – 2002 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / В.І. Владимирова – Луганськ, 2003. – 21 с.