САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Василь Борисович Ротар

Анотація

Розкрито особливості організації самостійної роботи майбутніх фахівців цивільного захисту в умовах вищого навчального закладу. Аргументовано, що правова компетентність фахівця із цивільного захисту – це базова характеристика професійної діяльності.

Визначено, що необхідним є упровадження відповідної методичної підтримки з боку професорсько-викладацького колективу в ході організації самостійної роботи курсантів як в умовах аудиторної, так і позааудиторної роботи в умовах вищого навчального закладу. Значення методичного змісту самостійної роботи курсантів має зводитися до розв’язання конкретних, ситуацій та проблем із використанням правових знань із різних дисциплін.

Виявлено, що інтеграція змісту освіти курсантів у структурі методичної системи навчання дисциплін професійної та практичної підготовки припускає: змістовність і значущість знань для курсантів; системне уявлення про навчальний матеріал, який вивчається; реалізацію внутрішньо-предметних і міжпредметних зв’язків; правову спрямованість дисциплін професійної та практичної підготовки.

Доведено, що сукупність чинників професійної підготовки курсантів в умовах вищого навчального закладу мають комплексний позитивний вплив на формування правової компетентності на основі цілеспрямованого взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ротар, В. Б. (2017). САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1245
Розділ
Статті
Біографія автора

Василь Борисович Ротар, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри техніки та засобів цивільного захисту

Посилання

Порхун І. В. Критерії, показники та рівні сформованості правової компетентності у військовослужбовців за контрактом / І. В.Порхун // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ. – 2012. – № 64. – С. 89 – 93. – (Серія: Педагогічні та психологічні науки).

Алєксєєнко Т. А. Управління якістю підготовки фахівців в університеті в контексті болонської декларації / Т. А. Алєксєєнко // Педагогічний процес : теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – С. 12.

Огнев’юк В. О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку : монографія / В. О. Огнев’юк. – К. : Знання України, 2003. – 450 с.

Лебідь І. В. Освіта і сучасне суспільство: посібник / І. В. Лебідь. – Умань : Видавець «Сочінський», 2012. – 98 с.

Козловська І. М. Формування професійного мислення майбутнього фахівця: інтегративно-компетентнісний підхід: навч.-метод. посіб. / І. М. Козловська. – К. : Педагогічна думка, 2013. – 128 с.

Корх М. В. Управління самостійною та індивідуальною роботою курсантів (студентів) / М. В. Корх // Судовые энергетические установки 2010. – № 26. – С. 15–19.

Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культури офіцерського складу державної прикордонної служби України: автореф. дис. …. д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В. В. Райко. – Тернопіль, 2009. – 44 с.