МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Богданівна Берладин

Анотація

У статті проаналізовані тенденції розвитку моделей сучасних початкових шкіл сільської місцевості, узагальнено педагогічний досвід створення моделей сільських шкіл педагогами-новаторами (друга половина ХХ ст.), окреслені перспективи модернізації різних типів сільських початкових шкіл з метою підвищення їх конкурентоздатності, забезпечення якості освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Берладин, О. Б. (2017). МОДЕРНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1270
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Богданівна Берладин, Східноукраїнський національний університет імені Лесі Українки,

здобувач, начальник відділу сприяння працевлаштуванню студентів і випускників

Посилання

Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf.

Андрущенко В. П. Національна доповідь про стан та перспективи розвитку освіти в Україні / В. П. Андрущенко, І. Д. Бех, М. І. Бурда та ін.; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), В. М. Мадзігон (заст. голови), О. Я. Савченко (заст. голови); за заг. ред. В. Г. Кременя. – 2-ге вид. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 304 с.

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/911-19

Словник іншомовних слів: 23000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.

Мелешко В. Теоретичні засади моделювання розвитку сільських загальноосвітніх навчальних закладів / В. Мелешко // Модернізація педагогічної освіти як основа інтенсифікації професійної та світоглядно-методологічної підготовки вчителя початкових класів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю педагогічного факультету / Упор. Г. Філь, Л. Стахів. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 440 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : Перун» 2002. – 1440 с.

Селевко Г. К. Альтернативные педагогические технологии / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2005. – 224 с

Кузь В. Г. Педагогічні умови функціонування навчально-виховного комплексу «школа – дитячий садок» / В. Г. Кузь // Наукові основи організації педагогічного процесу в навчально-виховному закладі «школа – дитячий садок: зб. наук. праць; голов. ред. В. Г. Кузь. – К. : Науковий світ, 2000. – С. 6–23.

Положення про освітній округ. Затверджено постановою КМУ № 777 від 27.08.10 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/8841.