ҐЕНЕЗА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олеся Олександрівна Ляховець
Аліна Сергіївна Рахманіна

Анотація

На підставі досліджень із теорії та практики освіти в розділі проаналізовано психолого-педагогічні аспекти формування загальнолюдських моральних цінностей. Схарактеризовано методологічні засади проблеми формування загальнолюдських моральних цінностей шляхом оперування сукупністю базових філософських, педагогічних, етичних та естетичних ідей, що виявляються в основних тенденціях стосовно трактування сутності загальнолюдських цінностей: антропоцентричній, теоцентричній, соціоцентричній.

Виокремлено кілька видів моралі: мораль автономна, мораль гетерономна, мораль, заснована на почуттях, мораль рефлекторна. У ході наукового пошуку з’ясовано, що система моральних цінностей формувалася в українців здавна, з урахуванням таких рис національної ментальності, як кордоцентризм, природний демократизм, схильність до інтроверсії. На такій основі впродовж віків у народі культивували гуманізм і любов до рідної землі, патріотизм та громадянський обов’язок, волелюбність і самовідданість у боротьбі за незалежність.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ляховець, О. О., & Рахманіна, А. С. (2017). ҐЕНЕЗА ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (2). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1279
Розділ
Статті
Біографії авторів

Олеся Олександрівна Ляховець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти

Аліна Сергіївна Рахманіна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент

Посилання

Вишневський О. Концепція демократизації українського виховання / О. Вишневський // Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. Педагогічні концепції. – К. : Школяр, 1997. – С. 78–122.

Білоусова В. О. Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи : монографія / В. О. Білоусова. – К. : ІЗМН, 1997. – 192 с.

Лосева В. К. Культурно-типологическая целостность представлений о человеке как микрокосме / В. К. Лосева, Э. В. Семенов // Некоторые проблемы исследований современной культуры. – М. : НИИ Культуры, 1987. – С. 163–179.

Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 576 с.

Матвієнко О. В. Моральне виховання молодших школярів у позаурочній та позашкільній діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. В. Матвієнко ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1999. – 20 с.

Ковальчук I. В. Моральне виховання учнів українських шкіл Буковини (друга половина XIX – початок XX ст.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / І. В. Ковальчук ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 20 с.

Вишневський О. Теоретичні основи педагогіки: курс лекцій : підручник для студентів / О. Вишневський, О. Кобрій, М. Чепіль ; за ред. О. Вишневського. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 268 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2003. – 1440 с.

Карагодiн В. М. Проблема морального виховання у педагогічній думці IV–XI ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. М. Карагодін ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 18 с.

Молодиченко Н. А. Психолого-педагогічна підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до морального виховання підлітків : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Молодиченко ; Ін-т Вищої Освіти АПН України. – К., 2002. – 23 с.

Ващенко Г.Г. Основні проблеми педагогіки майбутнього / Г.Г. Ващенко // Педагогіка толерантності. – 1998. – №2. – С. 86–93.

Шапар В. Б. Психологічний тлумачний словник / В. Б. Шапар. – X. : Прапор, 2004. – 640 с.

Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nazachot.ru/referat/pedagog/zag_osn_pedag/3385-zavdannya-i-zmist-moralnogo-vixovannya-shlyaxi-i-zasobi-moralnogo-vixovannya.html Завдання і зміст морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nazachot.ru/referat/pedagog/zag_osn_pedag/3385-zavdannya-i-zmist-moralnogo-vixovannya-shlyaxi-i-zasobi-moralnogo-vixovannya.html

Столярова Н. Цілісна система виховання іноземних студентів – шлях до світового порозуміння [Електронний ресурс] / Н. Столярова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VKhNU/Nzkp/2008_21/15.htm.

Казанжи І. В. Створення виховуючого середовища у вищому педагогічному навчальному закладі, як засіб підготовки майбутніх фахівців до здійснення виховної діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Казанжи. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/1949/1/00kivzvd.pdf.

Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 2-ге вид., доп. та перероб. – К. : «АртЕк», 2004. – 472 с.