Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Іванівна Гуренко

Анотація

Подана авторська концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів базується на розумінні полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів як підсистеми загальної педагогічної системи ВНЗ. Концепція включає організацію та зміст педагогічного процесу, що побудований на партнерських суб’єкт-суб’єктних узаєминах між педагогами і студентами, ґрунтується на принципах гуманізму, культурного діалогу та спрямована на формування особистості майбутнього фахівця, який здатний жити й активно діяти в полікультурному суспільстві.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Гуренко, О. І. (2017). Концепція полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (5). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1286
Розділ
Статті

Посилання

Список використаної літератури

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ipv.org.ua/ component/content/article/8-beh/56-2012-09-04-22-32-01.html

Бондаревская Е. В. Концепция личностно-ориентированного образования и целостная педагогическая теория / Е. В. Бондаревская // Школа духовности. – 1999. – № 5. – С. 41−53.

Глузман О. В. Базові компетентності : їхня сутність та значення у життєвому успіху особистості / О. В. Глузман // Гуманітарні науки. − 2009. – № 1. – С. 7–14.

Гуренко О. І. Полікультурна освіта майбутніх соціальних педагогів : теоретико-методичний аспект : монографія / О. І. Гуренко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 588 c.

Дмитриев Г. Д. Многокультурное образование / Г. Д. Дмитриев. – М. : Народное образование, 1999. – 208 с.

Донець З. Ф. Осучаснення змісту культурознавчих дисциплін у вищій школі в контексті міжнародних культуроохоронних конвенцій : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / З. Ф. Донець. – К., 2004. – 20 с.

Зязюн І. А. Гуманістична парадигма в освіті / І. А. Зязюн // Вища освіта в Україні : реалії, тенденції, перспективи розвитку. – К. : Знання, 1996. – С. 8–12.

Иванова Т. В. Культурологическая подготовка будущего учителя : монография / Т. В. Иванова. – К. : ЦВП, 2005. – 282 с.

Ким Д. В. Ситуационный подход как метод научного познания / Д. В. Ким // Российская юридическая наука : состояние, проблемы, перспективы : [матер. всеросс. науч.-практ. конф., посвященной 45-летию юридического образования на Алтае]; [под ред. В. Я. Музюкина, Е. С. Аничкина]. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2009. – С. 30–34.

Ковальчук О. С. Полікультурний підхід у сучасній шкільній освіті Росії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. С. Ковальчук. – К., 2004. – 20 с.