Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Миколаївна Василенко

Анотація

Розглянуто сутність соціальної відповідальності учнів, її прояви на різних вікових етапах розвитку дитини. Схарактеризовано соціально-педагогічну технологію розвитку соціальної відповідальності школярів. Здійснено аналіз ігрових інтерактивних методів, що спрямовані на колективну, кооперативну, групову співпрацю. Запропоновано інтерактивні методи методично-процесуальної частини соціально-педагогічної технології розвитку соціальної відповідальності учнів з урахуванням їхніх вікових особливостей на різних ступенях навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Василенко, О. М. (2017). Соціально-педагогічна технологія розвитку соціальної відповідальності школярів у мікросередовищі: методичний аспект. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1310
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Миколаївна Василенко, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Басюк Н. А. Формування почуття відповідальності у молодших школярів : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Н. А. Басюк. – К. , 2005. – 20 с.

Тернопільська В. І. Формування соціальної відповідальності старшокласників у позанавчальній діяльності : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / В. І. Тернопільська. – К., 2003. – 218 с.

Терехова Л. В. Формування соціальної відповідальності у підлітків у процесі суспільно корисної праці : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Л. В. Терехова. – К., 1993. – 17 с.

Левківський М. В. Відповідальність у суб’єкт-суб’єктній взаємодії / М. В. Левківський // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць / Інститут проблем виховання АПН України. – К., 2003. – Кн. 1. – С. 69–74.

Соціальна педагогіка : підручник / за ред. А. Й. Капської. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 488 с.

Педагогические технологии : учебное пособие [для студентов педагогических специальностей] / под общ. ред. В. С. Кукушина. – Ростов н/Д : Издательский центр «Март», 2002. – 320 с.

Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий / Г. К. Селевко. – М. : НИИ школьных технологий, 2006. – Т. 2. – 816 с.

Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : науково-навчально-методичний посібник [для студентів, магістрантів, аспірантів і спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи] / С. Я. Харченко, М. С. Кратінов, Л. Ц. Ваховський та ін. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 317 с.

Шакурова М. В. Методика и технология работы социального педагога : учебное пособие [для студентов высших педагогических учебных заведений] / М. В. Шакурова. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 272 с.

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 230 с.

Стаднік Н. В. Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Н. В. Стадник. – К., 2009. – 20 с.

Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка / Ж. Пиаже. – М. – Л. : Учпедгиз, 1932. – 412 с.

Муздыбаев К. Психология ответственности / К. Муздыбаев. – Л. : Наука, 1983. – 240 с.