До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга Дмитрівна Козинець

Анотація

Здійснено аналіз наукової літератури і дисертаційних робіт, що дозволяє автору стверджувати про відсутність цілісного дослідження проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою. Актуальність дослідження цієї проблеми в Україні впродовж другої половини ХХ – на початку ХХІ століття вмотивована широким проблемним полем і посилена рядом наведених суперечностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Козинець, О. Д. (2017). До проблеми діяльності шкіл передового досвіду в системі управління медичною освітою в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століття. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1316
Розділ
Статті
Біографія автора

Ольга Дмитрівна Козинець, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри початкової освіти

Посилання

Список використаної літератури

Білик Л. В. Формування паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Любов Володимирівна Білик ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун-т імені Г. Сковороди». – Переяслав-Хмельницький, 2015. – 20 с.

Ісаєва О. Інноваційний підхід щодо культурно-ocвітнього середовища вищих навчальних медичних закладів освіти / О. Ісаєва // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 13. – С. 157–162. – Серія «Педагогічні науки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2914/1/Isaeva.pdf .

Кир’ян Т. І. Реалізація педагогічних ідей видатних вітчизняних медиків у навчальному процесі вищої школи (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Тетяна Іванівна Кир’ян; Кіровоградський державний педагогічний ун-т імені В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – 20 с.

Концепція медичної освіти педагогічних працівників : Проект // Інформаційний вісник вищої освіти. – 2001. – № 6. – С. 39–42.

Костенко В. Г. Педагогічні засади у формуванні іншомовної соціокультурної та професійної компетенції у студентів-медиків / В. Г. Костенко // Постметодика. – 2009. – № 7. – С. 10–12.

Кульбашна, Я. Інтернаціоналізація вищої медичної освіти : проблеми і перспективи / Я. Кульбашна // Вища освіта України. – 2015. – № 3. – С. 59–64.

Махнюк В. М. Стан медичного забезпечення учнів загальноосвітніх закладів в умовах модернізації системи освіти / В. М. Махнюк // Довкілля та здоров’я. – 2005. – № 2. – С. 45–48.

Методологические проблемы современной биологии и медицины / ред. : Г. И. Царегородцева, В. П. Чекурина. – М. : Медицина, 1969. – 215 с.

Популярная медицинская энциклопедия / ред. А. Н. Бакулев, Ф. П. Петров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Сов. энцикл., 1987. – 704 с.

Шутько Т. П. Управління формуванням комунікативних якостей молодших медичних спеціалістів / Т. П. Шутько // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – Ч. ІІ. – С. 318–321. – ( Педагогічні науки ). – Режим доступу: http: // dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/384/1/Shutko.pdf.