Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Катерина Андріївна Лук'янова

Анотація

Розкрито тенденції психічного розвитку студентів професійно-технічних навчальних закладів. Виявлено характерні для цього віку новоутворення, а саме – самовизначення в різноманітних сферах діяльності та побудови життєвих планів. У зв’язку з проблемою знецінення значущості культу батьківства в сучасному світі обґрунтовано необхідність формування усвідомленого ставлення до батьківства у студентів ПТНЗ як складника особистісного самовизначення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лук’янова, К. А. (2017). Усвідомлене ставлення до батьківства студентів професійно-технічних закладів як складник особистісного самовизначення. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1319
Розділ
Статті
Біографія автора

Катерина Андріївна Лук'янова, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова

аспірантка кафедри соціальної педагогіки

Посилання

Список використаної літератури

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / [за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої]. – Київ, Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] : Верховна рада УРСР; Закон від 23.05.1991 № 1060-ХІІ; Редакція від 19.02.2016. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page.

Закон України «Про професійно-технічну освіту» [Електронний ресурс] : Верховна рада України; Закон від 10.02.1998 № 103/98-ВР; Редакція від 01.01.2016. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80/page

Кон И. Н. Психология ранней юности : кн. для учителя / И. Н. Кон. – М. : Просвещение, 1989. – 255 с.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество : учебник [для студ. вузов] / В.С. Мухина. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – 456 с.

Овчарова Р. В. Психологический анализ особенностей формирования осознанного родительства в молодой семье / Р. В. Овчарова // Вестник института семьи : Периодический научно-практический журнал. – Вып. 1. – Екатеринбург : УрГИ, 2008. – С. 45–50.

Сметаняк В. Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності / В. Сметаняк // Психологія особистості. – 2012. – № 1 (3). – С. 177–183.

Спиваковская А. С. Как быть родителями : (О психологии родительской любви) / А. С. Спиваковская. – М. : Педагогика, 1986. – 160 с.

Сухомлинский В. А. Мы продолжаем себя в детях : Избранные произведения : В 5-ти томах / В. А. Сухомлинский / [pедкол. : А. Г. Дзеверин (пред.) и др.]. – К. : Рад. школа, 1979-1980. – Т. 5. – С. 609–616.

Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини та підвищення виховного потенціалу громади : [Методичні матеріали до тренінгу] / [yпоряд. І. В. Братусь та ін.]; за заг. ред. Г. М. Лактіонової. – К. : Наук. світ, 2006. – 86 с.