Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Михайлівна Фельцан

Анотація

Розкрито проблематику змісту сучасної іншомовної освіти дорослих, що є пріоритетним напрямом дослідження серед науковців. Виявлено, що формування нових навичок, яких вимагає від уже сформованого фахівця сучасне економічне середовище, включає його до так званого процесу «безперервної освіти». Висвітлено основні принципи гуманістичного підходу до оновлення змісту іншомовної освіти дорослих, що необхідні для формування тих компетенцій, яких вимагає від фахівця сучасний соціум. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Фельцан, І. М. (2017). Сучасна іншомовна освіта дорослих: змістовий аспект. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (12). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1328
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Михайлівна Фельцан, Мукачівський державний університет

старший викладач кафедри англійської філології та методики викладання іноземних мов

Посилання

Список використаної літератури

Білан Н. Застосування інноваційних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх аграрників / Н. Білан // Молодь і ринок. − 2015. − № 3. − С. 134−139.

Ващило О. Формування іншомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності в говорінні студентів магістратури технічних спеціальностей / О. Ващило // Молодь і ринок. − 2014. − № 6. − С. 107−112.

Дівінська Н. Інтерактивні технології навчання у формуванні іншомовної компетентності студентів мистецьких ВНЗ / Н. Дівінська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 62−67.

Превознюк Н. М. Структура іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності майбутніх економістів / Н. М. Перевознюк // Наука і освіта. – 2013. – № 1/2. – С. 197−201.

Демченко Д. І. Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх юристів у фаховій підготовці : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. І. Демченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2010. – 20 с.

Іовенко О. Іншомовна компетентність студентів факультетів міжнародних відносин: основні складові та їхнє поетапне засвоєння [Електронний ресурс] / О. Іовенко, І. Ничка // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 32. – С. 228−233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2013_32_31

Корольова Т. Іншомовна компетентність студента-медика [Електронний ресурс] / Т. Корольова // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 5. – С. 48−50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_5_16

Кремень В. Г. Українська освіта в добу глобалізації / В. Г. Кремень // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2002. – № 6. – С. 4−12.

Сорокіна Н. В. Професійна іншомовна компетентність майбутніх філологів у системі ключових освітніх компетенцій / Н. В. Сорокіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2009. – Вип. 49. – С. 81−84.

Ставицька І. В. Іншомовна компетентність : місце дефініції у термінологічному полі сучасних наукових суджень [Електронний ресурс] / І. В. Ставицька // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 4. – С. 280−286.

Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства / О. Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 55−61.

Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice of Adult Education. From Pedagogy to Andragogy. Chicago

Нечипорук О. В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога / О. В. Нечипорук // Пед. пошук. – 2014. – № 2. – С. 16−18.

Осадчий В. В. Професійна підготовка майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : зарубіжний досвід / В. В. Осадчий // Неперерв. проф. освіта : теорія і практика. – 2012. – № 3/4. – С. 80−86.

Bennett, M. J. (1998). Intercultural Communication: A Current Perspective. [Electronic recourse] // Yarmouth, ME: Intercultural Press. Retrieved from http://www.mairstudents.info/intercultural_communication.pdf

Секрет І. В. Іншомовна професійна компетентність: проблема визначення / І. В. Секрет // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 2. – 312 с.

Сура Н. А. Іншомовна професійна компетентність: головні принципи та компоненти процесу навчання професійно орієнтованого спілкування / Н. А. Сура // Вісник Луганськ. держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – 2003. – № 4 (60). – С. 190−192.

Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищому навчальному закладі / А. Петрова // Рідна шк. – 2012. – № 6. – С. 48−52.

Лук’янова Л. Б. Концептуальні положення освіти дорослих : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 15.07.2016 <http://www.rusnauka.com/7_NND_2009/Pedagogica/43099/doc/htm>.