МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна Володимирівна Герасимова

Анотація

Стаття присвячена вивченню проблем адаптації особистості. Специфіка адаптації особистості полягає в тому, що в процесі своєї життєдіяльності вона стикається з необхідністю активно пристосовуватися до різних елементів соціального середовища.

При вивченні проблем адаптації, розробки теоретичних і прикладних питань адаптації людини соціологи, психологи і педагоги виходять з положення про єдність особистості і суспільства, про активний характер їх взаємодії. Втілені в концепціях К.О. Абульханової-Славської, Б.Г. Ананьєва, Г.О. Балла, І.Д. Беха, Л.С. Виготського, І.А. Зязюна, Г.С. Костюка, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ломова, С.Д. Максименка, Н.Г. Ничкало, С.Л. Рубинштейна, В.А. Семиченко, В.О. Татенка, Т.М. Титаренко, Т.С. Яценко, вони дозволяють розкрити сутність процесу адаптації як виразу єдності взаємодіючих сторін (людини і соціального середовища) з притаманними йому протиріччями.

В основі цієї єдності, з одного боку, лежить активність соціального середовища, а з іншого – активність особистості, спрямована на пізнання оточуючого світу, вироблення певних принципів і конкретних способів взаємодії, що дозволяють не лише пристосуватися до мінливих соціальних умов, але й перетворювати їх тією мірою, якою це виявляється доцільним для систем.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Герасимова, І. В. (2017). МЕХАНІЗМИ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1455
Розділ
Статті
Біографія автора

Інна Володимирівна Герасимова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, транзакційний аналітик, доцент кафедри загальної педагогіки і психології

Посилання

Семиченко В.А. Динамика отношений студентов к профессиональной деятельности в процессе адаптации к педвузу / В.А. Семиченко // Психологические проблемы формирования социально-активной личности учителя советской школы: Сб. науч. раб. ─ Ереван : ЕГУ, 1973. ─ С. 109–111.

Ходаков А.И. Социально-педагогические условия адаптации молодого рабочего в производственном коллективе / А.И. Ходаков. ─ Л. : Центр приклад. психологии, 1978. ─ 45 с.

Скубий М.И. Социальные проблемы адаптации молодого учителя / М.И. Скубий // Некоторые методологические проблемы общественных наук: Сб. науч. раб. ─ Новосибирск : НГУ, 1971. ─ С. 263–275.

Овдей С.В. Проблемы социально-психологической и профессиональной адаптации молодых учителей / С.В. Овдей. ─ Л. : Изд-во ЛГУ, 1978. ─ 280 с.

Гергиева И.А. Социально-психологические факторы адаптации личности в коллективе / И.А. Гергиева. ─ Л. : Изд-во ЛГУ, 1986. ─ 198 с.

Зотова О.И. Некоторые аспекты социально-психологической адаптации личности / О.И. Зотова, И.К. Кряжева // Психологические механизмы регуляции социального поведения. ─ М. : Наука, 1979. ─ С. 219–233.

Педаяс М.И. Профессиональная адаптация учителя / М.И. Педаяс // Организация учебного процесса: Сб. науч. раб. ─ Тарту : ТГУ, 1976. ─ 147 с.

Мороз О.Г. Профессиональная адаптация выпускника педагогического вуза / О.Г. Мороз. ─ Київ : Либідь, 1983–430 с.

Калмыкова Е.С. Исследования психотерапии за рубежом некоторые методологические проблемы / Е.С. Калмыкова // Психологический журнал. – 1992. – Т.13. – № 6. – С. 54–64.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Прогресс, 1994. – 480 с.

Романова Е.С. Механизмы психологической защиты. Генезис. Функционирование. Диагностика / Е.С. Романова, Л.Р. Гребенников. – Мытищи, 1996. – 139 с.

Анцупов А.Я. Конфликтология: Учебник для вузов / Анцупов А.Я., Шипилов А.И. – М. : ЮНИТИ, 2000. – 551 с.

Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г.А. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92–100.

Пірен М. Основи конфліктології / М. Пірен. – Київ, 1997. – 210 с.

Чепелева Н.В. Динамика внутренних конфликтов студентов в процессе их профессиональной идентификации / Н.В. Чепелева, Н.И. Повякель // Конфлікти в суспільстві: діагностика і профілактика: Матеріали 3 Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ;Чернівці, 1995.– С. 391–394.

Мюррей Н.А. Мотивация и деятельность / Н.А. Мюррей – М. : Педагогика, 1986. – 408 с.

Кузьмин Е.С. О системном подходе к исследованию процессов адаптации / Е.С. Кузьмин, А.А. Прохватилов // Психологические проблемы повышения эффективности деятельности производственных коллективов : Сб. науч. раб. ─ Курган, 1981. ─ С. 155–159.