ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія Володимирівна Рожак

Анотація

У статті аналізуються проблеми формування комунікативної компетенції студентів природничої спеціальності у процесі вивчення іноземної мови. Автор порівнює підходи різних науковців до цієї проблеми. Безперечно, що сучасні спеціалісти повинні вміти не тільки прочитати і зрозуміти іноземну літературу за спеціальністю, але й володіти достатніми навичками та уміннями вести дискусії на актуальні теми, брати участь у конференціях, шукати потрібну інформацію в іншомовних друкованих та електронних джерелах. Формування іншомовної комунікативної компетенції – це систематизований, логічно побудований процес навчання, в ході якого студент повинен оволодіти усіма видами мовленнєвої діяльності – говорінням, читанням, письмом, аудіюванням. Комунікативні навички студентів природничої спеціальності формуються у комунікативно орієнтованих, фахово створених викладачем ситуаціях.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Рожак, Н. В. (2017). ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (7). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1480
Розділ
Статті
Біографія автора

Наталія Володимирівна Рожак, Львівський національний університет ім. Івана Франка

асистент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Посилання

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оці¬нювання / наук. ред. укр. вид. ; д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2003. – 273 с.

Жовнірук З. Навчальна програма рівневого вивчення англій¬ської та німецької мов для студентів природничих факультетів університету / З. Жовнірук, Г. Ісаєва, Н. Микитенко. – Львів, видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2010. – 46 с.

Костик Є.В. Формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних факультетів у ВНЗ / Є.В. Костик // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Харків : НУ «ЮАУ ім. Ярослава Мудрого», 2012. – С. 141-142.

Микитенко Н.О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Н.О. Микитенко. – Тернопіль, 2011. – 43 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / За ред. д-ра філол. наук, проф. В.В. Дубічинського. – Харків : ШКОЛА, 2009. – 832 с.

Chomsky N. Knowledge of Language. Its Nature, Origin, and Use / N. Chomsky. – Westport : Praeger Publishers, 1986. – XXIX + 314 p. – (Convergence).

Козак С.В. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов морского флота : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Козак. – Одеса, 2001. – 224 с.

Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей (психолого-педагогический аспект): дис. … д-ра психол. наук / В.А. Семиченко – К., 1992. – 432 с.

Винославська О.В. Психологія : навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; за наук. ред. О.В. Винославської. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 352 с.

Бориско Н. Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изуче¬ние, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов / Н. Ф. Бориско / Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 8–14.

Гез Н.И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 2. – С. 17–24.

Китайгородская Г.А. Принцип интенсивного обучения иностранным языкам / Г.А. Китайгородская // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 6. – С. 3–8.

Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М. : Московский исследовательский центр подготовки специалистов, 2004. – 116 с.

Богданович Т.Г. Розвиток професійно-комунікативної компетенції при викладанні іноземних мов / Т.Г. Богданович // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2008. – Вип. 9. – С. 508–512.

Тарнопольський О.Б. Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 288 с.

Галицька М.М. Складові комунікативної компетентності студентів вищих навчальних закладів / М.М. Галицька // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2 (10). – С. 39–48.

Канюк О.Л. Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / О.Л. Канюк ; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 225 с.

Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т.М. Колодько; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська – Київ : Академвидав, 2004. – 218 c.

Олексюк О.Є. Теоретичні основи методу проектів як педагогічної технології / О.Є. Олексюк // Наукові праці : наук.-метод. журн. – Миколаїв, 2004. – Вип. 23. – С. 10–13.