ПРИНЦИП ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна Дорошенко

Анотація

Визначено передумови системного розгляду питань створення особистісного контексту підготовки вчителя до музично-освітньої діяльності в початковій школі, що засвідчили визнання цінностями сучасного суспільства саморозвиток, самоосвіту, самореалізацію, самоздійснення особистості та важливість дослідження шляхів реалізації потужного потенціалу музики у становленні особистості.

Розкрито сутність суб’єктно-особистісного підходу, яку становить взаємопов’язана система наукових уявлень щодо необхідності актуалізації самостійності, ініціативності та активності студента як засобу становлення його особистості та формування професійної компетентності.

Визнано самореалізацію невід’ємним компонентом становлення особистості, основою підготовки майбутніх фахівців до музично-освітньої роботи в школі, стрижнем оптимізації провідних видів навчальної діяльності студентів.

Обґрунтовано принцип персоналізації в контексті суб’єктно-особистісної парадигми підготовки майбутнього вчителя початкової школи до музично-освітньої діяльності.

Визнано, що персоналізація вчителя – це процес спрямування його на саморозвиток і самоактуалізацію, на здатність привносити власне «Я» у свідомість учнів, впливати власною особистістю на їх життєтворення, розкривати власні переконання як орієнтири саморозвитку учнів. 

Визначено умови, за яких здійснюється персоналізація майбутніх учителів, а саме – розвиток авторитетності, активізація процесів саморегуляції, розширення сфери нерегламентованості навчальних дій студентів. Розкрито зміст педагогічного забезпечення визначених умов, за яких здійснюється принцип персоналізації в контексті суб’єктно-особистісної парадигми підготовки майбутніх учителів початкової школи до музично-освітньої діяльності. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Дорошенко, Т. (2018). ПРИНЦИП ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТНО-ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1529
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна Дорошенко, Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

доктор педагогічних наук,  професор кафедри мистецьких дисциплін

Посилання

Амонашвили Ш. А. Здравствуйте, дети! : пособие для учителя / Ш. А. Амонашвили ; предисл. А. В. Петровского. – М. : Просвещение, 1983. – 208 с.

Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посіб. / І. Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 256 с.

Бех І. Д. Особистісно-орієнтоване навчання / І. Д. Бех. – Київ: ІЗМН, 1998. – 204 с.

Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного воспитания / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1995. – № 4. – С. 29-35.

Зеер Э. Ф. Личностно ориентированное профессиональное образование / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 1998. – 126 с.

Савченко О. Я. Особистісно орієнтоване навчання / О. Я. Савченко // Енциклопедія освіти / Академія пед. наук України; [головний ред. В. Г. Кремень]. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Якиманская И. С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И. С. Якиманская. – М. : Сентябрь, 1996. – 96 с.

Немов Р. С. Психология : словарь-справочник : в 2 ч. / Р. С. Немов. – М. : Владос-Пресс, 2003. – Ч. 2 . – 350 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Просвещение, 1996. – 308 с.

Левитов Н. Д. Проблема характера в современной психологии / Н. Д. Левитов // Психология индивидуальных различий : тексты / под ред. : Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. – М., 1982. – С. 69-73.

Психология развивающейся личности / под ред. А. В. Петровского. – М. : Педагогика, 1987. – 238 с.